Restorasyon Forum

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Restorasyon Forum - Reklam Alanı

Gönderen Konu: 2008/14306 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında...  (Okunma sayısı 4906 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

RestorasyonForum

  • Yönetici
  • *****
  • İleti: 741
2008/14306 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar

22 Kasım 2008 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27062

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2008/14306
Ekli “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 10/11/2008 tarihli ve 4130 sayılı yazısı üzerine, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kanunun 3, 8 ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/11/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.


BAZI DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE KALKINMA AJANSLARI KURULMASI HAKKINDA KARAR

Kuruluş ve merkez
MADDE 1 –
(1) Aşağıda kapsadığı iller ve karşılarında merkezleri gösterilen Düzey 2 bölgelerinde Kalkınma Ajansları kurulmuştur.


DÜZEY 2 BÖLGESİ KAPSAMDAKİ İLLER MERKEZ


TR10 İstanbul İstanbul


TR52 Karaman, Konya Konya


TR83 Amasya, Çorum, Samsun, Tokat Samsun


TRA1 Bayburt, Erzincan, Erzurum Erzurum


TRB2 Bitlis, Hakkari, Muş, Van Van


TRC1 Adıyaman, Gaziantep, Kilis Gaziantep


TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa Diyarbakır


TRC3 Batman, Mardin, Şırnak, Siirt Mardin

Kalkınma kurulunun yapısı ve teşkili
MADDE 2 –
(1) Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda toplam yüz üyeden oluşur. Kalkınma kurulunda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşları temsil edilir.
(2) Kalkınma kurulunda illerin toplam üye sayıları, iki ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 25, üç ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 20, dört ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için ise 15 üye taban olarak kabul edilmek ve geriye kalan üye sayısı, illerin 2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları doğrultusunda bölgedeki nüfus oranlarına göre dağıtılmak suretiyle Ek-1 sayılı tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir.
(3) İli temsil edecek kuruluşlar ile bunların temsilci sayılarını gösteren kalkınma kurulu listeleri, Ek-2 sayılı tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir. Bu belirlemede, ilgili valilik görüşleri ile söz konusu kuruluşların; il içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri, ilin ve bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri muhtemel katkılar ve sahip oldukları üye sayıları gibi hususlar dikkate alınmıştır.
Kalkınma kurulu üyeliği
MADDE 3 –
(1) Kalkınma kurulu üyeleri, bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren dört yıl için görev yaparlar. Bu sürenin sonunda veya ihtiyaç hasıl olduğunda Bakanlar Kurulu, kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşları yeniden belirleyebilir.
(2) Kalkınma kurulunda temsili öngörülen kurum ve kuruluşlar, kalkınma kurulunda görev yapacak temsilcilerinin isimlerini, görevlerini, eğitim durumlarını, yerleşim yeri bilgilerini ve istenecek diğer kişisel bilgileri, bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç hafta içerisinde valiliklere bildirirler. Bu süre içerisinde temsilcilerini bildirmeyen kuruluşlar ile feshedilen veya fesholunan kuruluşların kalkınma kurulu üyeliği sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla Ek-3 sayılı tabloda belirtilen yedek üyelerce tamamlanır. Bu Kararda asil üyeler için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır.
(3) Söz konusu kurum ve kuruluşların kalkınma kurulunda en üst düzeyde temsil edilmeleri zorunlu olup, valilikler bu konuda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Ancak yerel ve bölgesel kalkınma konusunda sahip olduğu geniş bilgi birikimi, faaliyet ve çalışmaları yahut tecrübeleri nedeniyle kalkınma kurulunun çalışmalarına önemli katkı sağlayabilecek kişiler, mensubu olduğu ilgili kuruluşun bu yöndeki talebi ve ajans genel sekreterinin, genel sekreterin görevlendirilmesine kadar ise ilgili valiliğin onayıyla, en üst düzey temsilciler yerine üye olarak görev yapabilirler.
(4) Kalkınma kurulu üyelerinden birinin ölümü, istifası, iflası, kısıtlanması, bir yılı aşan hürriyeti bağlayıcı bir ceza alması veya temsil ettiği kuruluş ile ilişkisinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Ayrıca geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç defa ve her halükarda toplam altı defa kalkınma kurulu toplantısına katılmayan üyelerin üyelikleri de kendiliğinden düşer. Boşalan üyelikler için yeni üye, en geç üç hafta içerisinde ilgili kuruluş tarafından belirlenir ve Ajansa bildirilir. Bu süre içerisinde yeni üye bildirmeyen kuruluşların kalkınma kurulu üyeliği sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla Ek-3 sayılı tabloda belirtilen yedek üyelerce tamamlanır. Bu Kararda asil üyeler için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır.
(5) Kalkınma kurulu üyeleri sadece bir kuruluşu temsil eder. Kalkınma kurulu üyeliği, üyelerin temsil ettikleri kuruluşlardaki görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmez.
Azami personel sayısı
MADDE 4 –
(1) Ajanslarda ilk takvim yılı için en fazla otuz uzman personel ve altı destek personeli olmak üzere toplam otuzaltı personel istihdam edilir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler ve diğer hususlar
MADDE 5 –
(1) 31/5/2006 tarihli ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Kararın 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile aynı Kararın ekinde yer alan TR62 ve TR31 Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Kurulu Üye Sayılarının İller ve Kuruluşlar İtibarıyla Toplam Dağılımına İlişkin Tablo yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri, 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma ajansları hakkında da uygulanır.
(3) 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma ajanslarındaki kalkınma kurulu üyelerinin görevi, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte kendiliğinden sona erer. Bu ajanslarda ikinci fıkra uyarınca oluşturulacak kalkınma kurulu, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisinin başkanlığında ilk toplantısını yapar.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 6 –
(1) Bu Kararın uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 7 –
(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 –
(1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız
Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar Forumumuzda. Konu açamaz, Eklenti indiremez. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üye olabilirsiniz..

 

* Bizi Takip Edin

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal