Restorasyon Forum

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Restorasyon Forum - Reklam Alanı

Gönderen Konu: Kültür Yatırımı ve Girişimlerinde Teşvik Kapsamında Çalıştırılacak Personele...  (Okunma sayısı 4989 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

RestorasyonForum

  • Yönetici
  • *****
  • İleti: 741
Kültür Yatırımı ve Girişimlerinde Teşvik Kapsamında Çalıştırılacak Personele İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ 

28 Ocak 2009 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27124


TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığından:


KÜLTÜR YATIRIMI VE GİRİŞİMLERİNDE TEŞVİK KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –(
1)Bu Tebliğin amacı, kültür belgesi verilen kültür yatırımı ve girişimlerinde teşvik kapsamında çalıştırılacak personelin azami sayısı, nitelikleri ve seçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 –
(1) Bu Tebliğ; 14/07/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5 inci maddesine ve Kanun uyarınca çıkarılan 16/08/2005 tarihli ve 25908 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği” ile 14/07/2006 tarihli ve 26228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 –
(1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Güvenlik personeli: Tesisteki eşya/sanat eseri veya kişilerin can ve mal güvenliğinden sorumlu personeli,
c) İdari personel: Alanında eğitimli veya en az 3 yıllık tecrübesi olan üst düzey (müdür, müdür yardımcısı vb.) personeli,
ç) Kültür belgesi: Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği gereğince Bakanlıkça verilen kültür yatırımı veya kültür girişimi belgesini,
d) Kültür yatırımı: 5225 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, kültür merkezleri ile her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretildiği, sergilendiği, eğitim ve öğretimi ile bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığı alan, yapı ve mekanların yapımına, teknolojik alt yapıların kurulmasına veya donatılmasına yönelik yatırım faaliyetlerini,
e) Kültür yatırımı belgesi: 5225 sayılı Kanunun amacına uygun yatırım yapanlara Bakanlıkça belli bir dönem için verilen belgeyi,
f) Kültür girişimi: 5225 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, kültür merkezlerinin işletilmesi veya her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretilmesi, sergilenmesi, eğitim ve öğretimi ile bunlara ilişkin bilimsel çalışmaların yapılması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin yapıldığı alan, yapı veya mekanların işletilmesini,
g) Kültür girişimi belgesi: 5225 sayılı Kanunun amacı doğrultusundaki girişimlere Bakanlıkça verilen belgeyi,
ğ) Personel: 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışan kişileri,
h) Sanatçı: Tesislerde sanatsal/kültürel faaliyet gösteren yerli ve yabancı personeli,
ı) Servis personeli: Temizlik, ulaşım, satış, garsonluk gibi hizmetleri veren personeli,
i) Tesis: Kültür yatırımı veya girişimi kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirildiği Bakanlıkça belgelendirilmiş alan, yapı ve mekanlar ile bunların tamamlayıcı unsurlarını ve eklentilerini,
j) Uzman veya teknik personel: Alanında eğitimli veya sertifikalı personeli,
k) Yabancı uzman personel veya sanatçı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle çalıştırılan yabancı uzman personel veya sanatçıyı,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Azami Personel Sayısına İlişkin Usul ve Esaslar

Kültür girişimi belgeli tesislerde azami personel sayısı
MADDE 4 –
(1) Kültür girişimi belgeli tesislerde, tesis türlerine göre teşvik kapsamında çalıştırılacak azami personel sayısı;
a) Kültür Merkezlerinde:
1. A Sınıfı Kültür Merkezleri : 100 kişi,
2. B Sınıfı Kültür Merkezleri : 60 kişi,
3. C Sınıfı Kültür Merkezleri : 50 kişi,
b) Çok Amaçlı Salonlarda:
1. A Sınıfı Çok Amaçlı Salonlar :50 kişi,
2. B Sınıfı Çok Amaçlı Salonlar :30 kişi,
3. C Sınıfı Çok Amaçlı Salonlar :20 kişi,
c) Müzelerde:
1. 250 m²’den küçük : 4 kişi,
2. 250 m²-500 m² arası : 8 kişi,
3. 501 m²-1000 m² arası : 20 kişi,
4. 1001 m²-2000 m² arası : 40 kişi,
5. 2000 m²' den büyük : 80 kişi,
ç) Kütüphane, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezlerinde:
1. Doküman miktarı 5.000-10.000 adet olan : 5 kişi,
2. Doküman miktarı 10.001-50.000 adet olan : 10 kişi,
3. Doküman miktarı 50.001-100.000 adet olan : 15 kişi,
4. Doküman miktarı 100.000 adetten fazla olan : 40 kişi,
d) Sanat Galerilerinde:
1. 100 m²-250 m² arası : 3 kişi,
2. 251 m²-500 m² arası : 5 kişi,
3. 501 m² -1000 m² arası : 20 kişi,
4. 1000 m²' den büyük : 50 kişi,
e) Sanat Atölyelerinde:
1. Bir sanat dalı için : 3 kişi,
2. Her ilave sanat dalı için : +1 kişi,
f) Sinemalarda:
1. 250 koltuktan az : 8 kişi,
2. 250 -750 koltuk : 15 kişi,
3. 751 -1250 koltuk : 30 kişi,
4. 1251-2000 koltuk : 40 kişi,
5. 2000 koltuktan fazla : 50 kişi,
g) Araştırma, Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde:
1. 500 m²’den küçük : 20 kişi,
2. 500 m²-1000 m² arası : 30 kişi,
3. 1001 m²-2000 m² arası : 40 kişi,
4. 2000 m²’den büyük : 80 kişi,
şeklinde uygulanır.
Kültür yatırımı belgeli tesislerde azami personel sayısı
MADDE 5 –
(1) Kültür yatırımı belgeli tesislerde, tesis türlerine göre teşvik kapsamında çalıştırılacak azami personel sayısı;
a) 500 m²’den küçük yatırımlarda : 35 kişi,
b) 500 m²-1000 m² arası yatırımlarda : 50 kişi
c) 1001 m²-2000 m² arası yatırımlarda : 80 kişi
ç) 2001 m²-4000 m² arası yatırımlarda : 120 kişi
d) 4001 m²-6000 m² arası yatırımlarda : 150 kişi
e) 6000 m²’den büyük yatırımlarda : 200 kişi,
şeklinde uygulanır.
Belgelendirilebilecek nitelikte birden fazla tesis türünün bir araya gelerek oluşturduğu yatırım/ tesislerde azami personel sayısı
MADDE 6
–(1)Müstakilen belgelendirilen türlerin bir araya gelmesi ile oluşan tesislerde türler için belirlenen personel sayıları toplanarak azami personel sayısı belirlenir.
Diğer tesis türlerinde azami personel sayısı
MADDE 7 –
(1)Kültür belgeli diğer tesis türlerinde, yatırım ve işletme döneminde teşvikten yararlanacak azami personel sayısı; yatırımın veya işletmenin özelliğine göre, tür, kapsam, kapasite veya bütçeye bağlı olarak Bakanlıkça belirlenir.
Azami personel sayısının kültür belgesinde belirtilmesi ve oran hesapları
MADDE 8 –
(1) Teşvikten faydalanacak azami personel sayısı kültür belgesinde belirtilir ve teşvikten yararlanacak olan personeleilişkinoranlardaki küsuratlar tama tamamlanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜMPersonel Nitelikleri ve Seçimine İlişkin Usul ve Esaslar

Personel nitelikleri
MADDE 9 –(
1)Kültür yatırımı ve girişimlerinde çalışan personel, uzman veya teknik personel, idari personel, sanatçı, güvenlik personeli ve servis personeli olarak sınıflandırılır, bu sınıflandırmaya tabi olmayan diğer personelin niteliklerini belirlemeye işveren yetkilidir.
Uzman veya teknik personel sayısı
MADDE 10 –
(1)Uzman veya teknik personel sayısı toplam personel sayısının %15’inden az olamaz.
Kültür girişimi belgeli tesislerde oranların artırımı
MADDE 11 –
(1)Kültür girişimi belgeli tesislerde kültür ve sanat hayatına sağlanacak katkının ve kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinliğinin artırılması amacıyla tür veya sınıf için belirlenen teşvikten faydalanacak azami personel sayısı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça %50 oranında artırılabilir.
Gelir vergisi stopajı indirimi teşvikinin uygulanması
MADDE 12 –
(1) Gelir vergisi stopajı indiriminin uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli ve Son Hükümler

Önceki düzenlemeler
GEÇİCİ MADDE 1 –(
1)Bu Tebliğden önce kültür belgesi almış olan yatırım veya girişimlerde teşvikten faydalanacak azami personel sayısı, belge sahiplerinin bir yıl içinde talepte bulunmaları halinde, Bakanlıkça değerlendirilerek belgelerine işlenir. Bu işlem için ayrıca ücret alınmaz.
(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen belgelere ilişkin gelir vergisi stopajı indiriminden, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde belgenin revize edildiği tarihi takip eden aydan itibaren yararlanılır.
Yürürlük
MADDE 13 –(
1)Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 –
(1)Bu Tebliği, Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Kültür ve Turizm Bakanı birlikte yürütür.
Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar Forumumuzda. Konu açamaz, Eklenti indiremez. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üye olabilirsiniz..

 

* Bizi Takip Edin

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal