Restorasyon Forum

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Restorasyon Forum - Reklam Alanı

Gönderen Konu: WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması(1996)  (Okunma sayısı 4216 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

RestorasyonForum

  • Yönetici
  • *****
  • İleti: 741
WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması(1996)
« : 22 Nisan 2009, 04:35:41 »
WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması(1996)

Resmi Gazete Tarihi: 14.05.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26876

 

Karar Sayısı : 2008/13597

             Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde kabul edilen;

             1 – 2/5/2007 tarihli ve 5646 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması”na,

             2 – 2/5/2007 tarihli ve 5647 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “WIPO Telif Hakları Andlaşması”na,

             katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 8/4/2008 tarihli ve HUMŞ/397 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/4/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

             GİRİŞ

             Akit Taraflar,

             İcracı sanatçılar ve fonogram yapımcılarının haklarının mümkün olduğunca etkili ve düzenli olarak korunmasını devam ettirmeyi ve geliştirmeyi isteyerek,

             Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişimin oluşturduğu sorunlara, yeterli çözümler öngörmek amacıyla mevcut belirli bazı kuralların yorumlarına açıklık getirilmesi gereksinmesini bilerek,

             İcra ve fonogramların yaratılması ve kullanımına ilişkin iletişim teknolojileri ve haberleşmenin yaklaşım ve gelişimindeki güçlü etkiyi bilerek,

             İcracı sanatçılar ve fonogram yapımcılarının hakları ile özellikle eğitim, araştırma ve bilgiye erişim ile ilgili geniş kamu yararı arasındaki dengeyi koruma gereksinimini bilerek,

             Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır:

             BÖLÜM 1

             GENEL HÜKÜMLER

             Madde 1

             Diğer Sözleşmelerle İlişki


             (1) Bu Andlaşmadaki hiçbir hüküm, 26 Ekim 1961 tarihinde Roma’da düzenlenen İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Radyo-TV Kuruluşlarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesi çerçevesinde (Bundan böyle Roma Sözleşmesi olarak söz edilecektir) Akit Tarafların birbirleri nezdindeki yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

             (2) Bu Andlaşma ile öngörülen koruma, hiçbir şekilde, edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki korumasını etkilemeyecek ve zarar vermeyecektir. Dolayısıyla, bu Andlaşmadaki hiçbir hüküm söz edilen korumaya zarar verecek şekilde yorumlanamaz.

             (3) Bu Andlaşmanın herhangi başka bir andlaşmayla bağlantısı yoktur ve diğer andlaşmalarda öngörülen hak ve yükümlülüklere halel getirmez.

             Madde 2

             Tanımlar


             Bu Andlaşma çerçevesinde:

             (a) "İcracı sanatçılar", edebiyat ya da sanat eserlerini veya folklorik ifadeleri herhangi bir şekilde yorumlayan, tanıtan, söyleyen, oynayan ya da icra eden aktörler, şarkıcılar, müzisyenler, dansçılar ve diğer kişileri,

             (b) "Fonogram", sinematografik veya diğer görsel-işitsel eserlerde yapılan bir tespit biçimi dışında kalan, bir icradaki ses veya diğer seslerin tespiti ya da seslerin temsilini,

             (c) "Tespit", bir araç yoluyla, anlaşılabilen, çoğaltılabilen, iletilebilen, seslerin kaydedilmesi veya sunumunu,

             (d) "Fonogram Yapımcısı", bir icradaki seslerin veya diğer seslerin veya diğer ses temsillerinin ilk tespitine ilişkin girişimde bulunan ve sorumluluğu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

             (e) Tespit edilmiş bir icra ve fonogramın "yayımı", nüshaların makul sayıda topluma iletilmesi kaydıyla tespit edilmiş icranın veya fonogramın kopyalarının hak sahibinin rızasıyla topluma sunulmasını,

             (f) "Radyo-Televizyon Yayını", topluma ulaştırılması amacıyla seslerin veya görüntü ve seslerin telsiz iletimini; bu ifade aynı zamanda uydu ile gerçekleştirilen aynı türde gerçekleştirilen bir iletimi de tanımlar; radyo televizyon kuruluşu tarafından veya onun rızası ile şifre çözücü araçlar topluma sağlandığı zaman şifreli sinyallerin iletimi de "radyo televizyonla yayın" sayılır.

             (g) İcranın veya fonogramın "topluma iletilmesi" icranın veya fonogramın, bir icradaki seslerin veya seslerin ya da bir fonograma tespit edilmiş ses temsillerinin radyo ve televizyon dışındaki herhangi bir araçla topluma iletimini; 15 inci madde çerçevesinde "Topluma iletilme" seslerin ya da bir fonograma tespit edilen ses temsillerinin toplum tarafından duyulabilir kılınmasını da içermektedir.

             ifade eder.

             Madde 3

             Bu Andlaşmadaki Korumadan Yararlananlar


             (1) Akit Taraflar, bu Andlaşmada öngörülen korumayı, diğer Akit Tarafların vatandaşları olan icracı sanatçılar ve fonogram yapımcılarına uygulayacaklardır.

             (2) Diğer Akit Tarafların vatandaşları ifadesinden bu Andlaşmanın tüm Akit Tarafları Roma Sözleşmesinin de Akit Devletleri oldukları takdirde, Roma Sözleşmesi ile öngörülen korumadan faydalanabilmek için istenen kriterlere sahip olabilecek icracı sanatçılar ve fonogram yapımcıları anlaşılmalıdır. Ehliyet kriteri konusunda, Akit Taraflar, bu Andlaşmanın 2 nci maddesinde öngörülen tanımları uygularlar.

             (3) Roma Sözleşmesinin 5 (3) maddesinde ya da aynı Sözleşmenin 5 inci maddesi çerçevesinde, 17 nci maddesinde öngörülen bir imkândan yararlanan her Akit Taraf, anılan hükümlerde belirtildiği gibi Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Genel Müdürüne bildirimde bulunacaktır.

             Madde 4

             Ulusal Uygulama


             (1) Her Akit Taraf, Madde 3 (2)’de tanımlanan diğer Akit Tarafların vatandaşlarına, bu Andlaşma ile öngörülen münhasır haklarla ilgili olarak kendi vatandaşlarına uygulayacağı esasları ve bu Andlaşmanın 15 inci maddesinde öngörülen adil ücret hakkını tanıyacaktır.

             (2) (1) inci paragrafta öngörülen yükümlülük, bu Andlaşmanın 15 inci maddesinin 3 üncü paragrafı ile izin verilen çekinceleri kullanan bir başka Akit Taraf hakkında uygulanamaz.

             BÖLÜM II

             İCRACI SANATÇILARIN HAKLARI

             Madde 5

             İcracı Sanatçıların Manevi Hakları


             (1) Sanatçıların mali haklarından bağımsız olarak ve bu hakların devredilmesinden sonra dahi, icracı sanatçılar, canlı sesli icralar ya da fonogramlar üzerine tespit edilmiş icralar ile ilgili olarak, icranın kullanım şekli bu ifadenin ortadan kaldırılmasını gerektirmedikçe, icracı sanatçı kendi eserlerinin icracısı olarak tanımlanma hakkını muhafaza eder ve icranın kendi itibarını halel getirecek şekilde tahrif edilmesine, bozulmasına ve herhangi bir şekilde değiştirilmesine muhalefet etme hakkını muhafaza eder.

             (2) (1) inci paragrafa uygun olarak icracı sanatçıya tanınan haklar, ölümünden sonra, en az mali haklarının sona ermesine kadar devam eder ve korumanın istendiği Akit Tarafın mevzuatı ile yetki verilen kişiler ya da kuruluşlar tarafından kullanılır. Ancak, bu Andlaşmaya katılım ya da onama sırasında mevzuatında bir önceki paragrafta belirtilen hakların sanatçının ölümünden sonra korunması hükmünü düzenlememiş olan Akit Taraflar, bu haklardan bazılarının ölümünden sonra son bulacağını öngörebilirler.

             (3) Bu madde ile öngörülen hakların korunmasını sağlayacak esaslar, korumanın istendiği Akit Tarafın mevzuatı ile düzenlenir.

             Madde 6

             İcracı Sanatçıların Tespit Edilmemiş İcralarına İlişkin Mali Hakları


             İcracı sanatçıların icraları ile ilgili olarak:

             (1) Tespit edilmemiş icraların, bunların henüz yayınlanmış olduğu durumlar hariç, radyo televizyon ile yayınlanmasına ve topluma iletilmesine ve

             (2) Tespit edilmemiş icranın tespit edilmesine

             Münhasıran izin verme hakkından faydalanacaktır.

             Madde 7

             Çoğaltma Hakkı


             İcracılar, herhangi bir şekil veya yöntemle, tespit edilmiş icraların doğrudan ya da dolaylı olarak çoğaltılmasına münhasıran izin verme hakkından faydalanacaktır.

             Madde 8

             Yayma Hakkı


             (1) İcracı sanatçılar, fonogramlar üzerine tespit edilmiş olan icralarının aslı veya kopyalarını satış veya başka bir şekilde hak sahipliğini devretmek yoluyla topluma sunulmasına münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır.

             (2) Bu Andlaşmadaki hiç bir hüküm, Akit Tarafların sanatçının izni ile tespit edilmiş olan icrasının özgün nüshası ya da kopyası üzerindeki sahipliğin ilk satışı ya da başka bir şekilde hak sahipliğinin devrinden sonra, (1) inci paragrafta öngörülen hakkın tükenmesine ilişkin muhtemel şartları belirleme yetkisine halel getirmez.

             Madde 9

             Kiralama Hakkı


             (1) İcracı sanatçılar, fonogramlar üzerine tespit edilen icralarının asıl ya da kopyalarının sanatçının verdiği yetki ile ya da bu yetkiye uygun olarak dağıtılmasından sonra dahi, Akit Tarafların ulusal yasaları ile belirlendiği şekilde topluma ticari olarak kiralanması hususunda münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır.

             (2) (1) inci paragraf hükümlerine rağmen, 15 Nisan 1994 tarihinde, fonogramların içerdiği eserlerin kopyalarının kiralanması karşılığında eser sahiplerine hakkaniyetle bir ücret sistemi uygulayan veya uygulamakta olan Akit bir taraf, fonogramların içerdiği eserlerin ticari olarak kiralanması, eser sahiplerinin münhasır çoğaltma hakkına maddi şekilde zarar vermedikçe, bu sistemi muhafaza edebilir.

             Madde 10

             Tespit Edilmiş İcraları Umuma İletim Hakkı


             Gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişim sağlayabilecekleri şekilde, icracılar fonogramlarda tespit edilmiş icralarının aslı ya da çoğaltılmış nüshalarını telli veya telsiz araçlarla topluma iletilmesine münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır.

             BÖLÜM III

             FONOGRAM YAPIMCILARININ HAKLARI

             Madde 11

             Çoğaltma Hakkı


             Fonogram yapımcıları fonogramların her hangi bir şekil veya yöntemle doğrudan ya da dolaylı olarak çoğaltılmasına münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır.

             Madde 12

             Yayma Hakkı


             (1) Fonogram yapımcıları, fonogramlarının aslı veya kopyalarını satış veya başka bir şekilde hak sahipliğini devretmek yoluyla topluma sunulmasına münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır.

             (2) Bu Andlaşmadaki hiçbir hüküm, Akit Tarafların fonogram yapımcısının izni ile fonogramın aslı veya kopyası üzerindeki hak sahipliğinin ilk satışı ya da başka bir şekilde hak sahipliğinin devrinden sonra (1) inci paragrafta öngörülen hakların tükenmesine ilişkin muhtemel şartları belirleme yetkisine halel getirmez.

             Madde 13

             Kiralama Hakkı


             (1) Fonogram yapımcıları, fonogramlarının asıl ya da kopyalarının, yapımcının verdiği yetki ile ya da bu yetkiye uygun şekilde dağıtılmasından sonra dahi, topluma ticari olarak kiralanması hususunda münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır.

             (2) (1) inci paragraf hükümlerine rağmen, 15 Nisan 1994 tarihinde fonogramlar ile tespit edilmiş olan icraların kopyalarının kiralanması karşılığında fonogram yapımcılarına hakkaniyetli bir ücret sistemi uygulayan veya uygulamakta olan Akit bir Taraf, fonogramları ticari olarak kiralanması, fonogram yapımcısının münhasır çoğaltma hakkına maddi şekilde zarar vermedikçe, bu sistemi muhafaza edebilir.

             Madde 14

             Fonogramları Umuma İletim Hakkı


             Gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişim sağlayabilecekleri şekilde, fonogram yapımcıları fonogramlarının telli veya telsiz araçlarla topluma iletilmesine münhasıran izin verme hakkından faydalanacaklardır.

             BÖLÜM IV

             ORTAK HÜKÜMLER

             Madde 15

             Topluma İletilme ve Radyo-TV ile Yayın Konusunda Ücret Hakkı


             (1) İcracı sanatçılar ve fonogram yapımcıları, topluma iletilme ya da radyo ve televizyonla yayınlanması için ticari amaçlarla yayımlanmış fonogramların doğrudan ya da dolaylı kullanımı karşılığında tek ve hakkaniyetli bir ücret hakkından yararlanırlar.

             (2) Akit Taraflar ulusal mevzuatlarında icracı sanatçı, fonogram yapımcısı veya her iki tarafın kullanıcıdan tek ve hakkaniyetli bir ücret talep edebileceğini öngörebilirler. Akit Taraflar icracı sanatçı ve fonogram yapımcısı arasında bir andlaşmanın mevcut olmaması halinde, tek ve hakkaniyetle ücretin sanatçı ve fonogram yapımcısı arasında paylaştırılmasına ilişkin şartları ulusal mevzuatlarında kabul edebilirler.

             (3) Akit Taraflardan herhangi biri, WIPO Genel Müdürüne tevdi edebilecekleri bir bildirim ile (1) inci paragraf hükümlerinin yalnızca bazı kullanımlarda uygulanacağını ya da bu hususu başka bir şekilde sınırlandıracağını ya da bu hükümlerden hiçbirini uygulamayacağını beyan edebilir.

             (4) Bu madde çerçevesinde gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişim sağlanacak şekilde telli ya da telsiz araçlarla toplumun kullanımına sunulmuş fonogramlar ticari amaçla yayınlanmış kabul edilecektir.

             Madde 16

             Sınırlamalar ve İstisnalar


             (1) Akit Tarafların ulusal mevzuatlarında edebi ve sanat eserleri üzerindeki hakların korunması konusunda öngörülenlerle aynı şekilde icracılar ve fonogram yapımcılarının korunması konusunda da sınırlama ve istisnalar öngörme yetkileri vardır.

             (2) Akit Taraflar, bir icra veya fonogramın normal kullanımıyla çelişmeyen ve icracı sanatçı veya fonogram yapımcısının yasal çıkarlarına halel getirmeyen bu Andlaşmadaki özel durumlar için sağlanan hakların sınırlanması veya istisnaların getirilmesini kısıtlayabilirler.

             Madde 17

             Koruma Süresi


             Bu Andlaşma ile icracı sanatçılara tanınan koruma süresi bir icranın fonograma tespit edildiği yılın sonundan başlayarak en az 50 yıldır.

             Bu Andlaşma ile fonogram yapımcılarına tanınan koruma süresi; fonogramın yayımlandığı yılın sonundan itibaren veya fonogram tespitinden itibaren 50 yıllık bir süre içerisinde böyle bir yayım olmadığı takdirde, tespitin yapıldığı yılın sonundan itibaren hesaplanmak üzere en az 50 yıldır.

             Madde 18

             Teknolojik Tedbirlere İlişkin Yükümlülükler


             Akit Taraflar, ilgili icracı sanatçılar ya da fonogram yapımcılarına yetki veya kanunla izin verilmeyen fiillerin gerçekleştirilmesini kısıtlayan ve bu Andlaşma ile kendilerine tanınan haklar çerçevesinde icracı sanatçılar ve fonogram yapımcılarınca kullanılan etkin teknolojik yöntemlerin etkisiz hale getirilmesine karşı uygun yasal koruma ve etkin yasal yaptırımlar öngöreceklerdir.

             Madde 19

             Hak Yönetim Bilgilerine İlişkin Yükümlülükler


             (1) Akit taraflar, bu Andlaşma ile öngörülen herhangi bir hakkın ihlalinin mümkün kılındığını, kolaylaştırıldığını veya saklandığını düşündürecek geçerli sebeplerle aşağıdaki fiilleri bilerek işleyenlere karşı veya hukuki tedbirlere tabi olanlar için yeterli ve etkin yasal tedbirler öngöreceklerdir.

             (i) Yetkisiz olarak elektronik hak yönetim bilgilerini değiştirmek ya da ortadan kaldırmak,

             (ii) Elektronik hak yönetim bilgilerinin izinsiz değiştirildiği ya da ortadan kaldırıldığı bilinen icraları, tespit edilmiş icra veya fonogram nüshalarını yetkisiz olarak dağıtmak, dağıtılmak üzere ithal etmek, radyo ve televizyonla yayınlamak ya da topluma sunmak veya iletmek,

             (2) Bu maddede geçen "Hak Yönetim Bilgisi" ifadesi, bilgi öğelerinden herhangi biri tespit edilmiş icra veya fonogram nüshaları üzerinde olduğunda veya tespit edilmiş icranın veya fonogramın topluma sunumu veya iletime bağlı olarak görüldüğünde icracı, icracının icrası, fonogram yapımcısı, fonogram, icra veya fonogram üzerindeki herhangi bir hakkın sahibi ya da fonogram veya icra kullanımına ilişkin koşullar ve süreler hakkındaki bilgiler ve bu bilgileri temsil eden tüm sayı ya da kodları tanımlayan bilgiler anlamına gelmektedir.

             Madde 20

             Formaliteler


             Bu Andlaşmadaki öngörülen haklardan yararlanma ve uygulama, herhangi bir formaliteye tabi değildir.

             Madde 21

             Çekinceler


             15 inci maddenin üçüncü paragrafı dışında bu Andlaşmaya hiçbir çekince ileri sürülemez.

             Madde 22

             Uygulama Zamanı


             (1) Akit taraflar, bu Andlaşma ile öngörülen icracılar ve fonogram yapımcılarının hakları ile ilgili olarak Bern Sözleşmesinin 18 inci maddesi hükümlerini halin icabına göre uygulayacaklardır.

             (2) (1) inci paragraf hükmüne rağmen, herhangi bir Akit Taraf, bu Andlaşmanın kendisi açısından yürürlüğe girmesinden sonra oluşan icralar hakkında, bu Andlaşmanın 5. maddesinin uygulanmasını sınırlandırabilir.

             Madde 23

             Hakların Uygulanmasına İlişkin Hükümler

             (1) Âkit Taraflar, bu Andlaşmanın uygulanmasını sağlayacak gerekli önlemleri kendi hukuk sistemlerine uygun olarak almayı taahhüt eder.

             (2) Âkit Taraflar, bu Andlaşma ile öngörülen korumanın herhangi bir şekilde ihlaline karşı ihlalleri önleyecek ve gelecekte olabilecek ihlallerde caydırıcılık sağlayacak özgün tedbirler içeren etkin eylemlere imkân veren uygulama prosedürlerinin kendi kanunlarında bulunmasını sağlayacaklardır.

             BÖLÜM V

             İDARİ VE NİHAİ HÜKÜMLER

             Madde 24

             Meclis


             (1) (a) Âkit Taraflar bir Meclis kuracaklardır.

             (b) Her Âkit Taraf, yardımcı delegeler, danışmanlar ve uzmanların yardımcı olabileceği bir delege ile temsil edilecektir.

             (c) Her temsilcinin masrafları, temsilcileri atayan Âkit Tarafça karşılanacaktır. Meclis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun yürürlükteki uygulamasına uygun olarak gelişmekte olan bir ülke olarak kabul edilen ya da pazar ekonomisine geçiş dönemi içinde bulunan Âkit Tarafların temsilcilerinin katılmasını kolaylaştırmak amacıyla parasal yardımda bulunulmasını Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünden (Bundan böyle WIPO olarak anılacaktır.) talep edebilir.

             (2) (a) Meclis, bu Andlaşmanın sürekliliği ve gelişimi ile işlemesi ve uygulanmasına ilişkin hususlar üzerinde görev yapacaktır.

             (b) Meclis, bu Andlaşmaya bazı hükümetlerarası kuruluşların katılımı ile ilgili olarak 26 (2) madde hükümleri ile kendisine verilen görevi yerine getirecektir.

             (c) Meclis, bu Andlaşmanın gözden geçirilmesi amacıyla bir diplomatik konferans üzerinde karara varacak ve böyle bir konferansın hazırlanması için WIPO Genel Müdürüne gerekli talimatı verecektir.

             (3) (a) Her Âkit Taraf ülke bir oya sahip olacak ve oyu yalnızca kendi adına kullanacaktır.

             (b) Hükümetlerarası bir organizasyon niteliğine sahip her Âkit Taraf, bu Andlaşmaya taraf olan devletler sayısına eşit oy sayısı ile üyesi bulunan devletler adına oylamaya katılabilir. Bu gibi hükümetlerarası kuruluşlar, üyesi olan devletler kendi oy haklarını kullanmak istediklerinde ya da tersi bir durumda oylamaya katılamazlar.

             (4) Meclis, WIPO Genel Müdürünün çağrısı üzerine her iki yılda bir olağan toplantısını yapacaktır.

             (5) Meclis, olağan toplantıların çağrı esasları, toplantı için gerekli çoğunluk miktarı ve bu Andlaşma hükümlerine uygun olarak çeşitli konularda alınacak kararlar için çoğunluk miktarını belirleyen kendi çalışma esas ve yöntemlerini düzenler.

             Madde 25

             Uluslararası Büro

             WIPO’nun Uluslararası Bürosu, bu Andlaşma ile ilgili idari görevleri yürütür.

             Madde 26

             Bu Andlaşmaya Taraf Olabilme Ehliyeti


             (1) WIPO üyesi her devlet bu Andlaşmaya taraf olabilir.

             (2) Meclis, bu Andlaşmada öngörülen hususlar ile ilgili olarak mevzuatının, üyesi bulunan bütün devletleri bağlayıcı bir mevzuat olduğunu ve kendi iç prosedürüne uygun şekilde bu Andlaşmaya taraf olma konusunda tamamen yetkilendirilmiş olduğunu bildiren hükümetlerarası her kuruluşun bu Andlaşmaya taraf olarak kabul edilmesini kararlaştırabilir.

             (3) Bu Andlaşmayı uyarlayan Diplomatik Konferans sırasında önceki bentte belirtildiği gibi bildirimde bulunan Avrupa Topluluğu, Andlaşmaya taraf olabilir.

             Madde 27

             Andlaşmaya Göre Haklar ve Yükümlülükler


             Bu Andlaşmada ifade edilen aksine hükümler dışında her Âkit Taraf bu Andlaşmada öngörülen haklardan yararlanacak ve yükümlülükleri yerine getirecektir.

             Madde 28

             Andlaşmanın İmzalanması


             Bu Andlaşma 31 Aralık 1997 tarihine kadar WIPO ve Avrupa Topluluğuna üye her devletin imzasına açık olacaktır.

             Madde 29

             Andlaşmanın Yürürlüğe Girmesi


             Bu Andlaşma, otuz devletin onay ya da katılma belgelerini WIPO Genel Müdürüne sundukları tarihi izleyen tarihten üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

             Madde 30

             Andlaşmaya Taraf Olabilme Tarihi


             Bu Andlaşma:

             (i) Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29 uncu maddede belirtilen otuz devleti,

             (ii) Belgelerini WIPO Genel Müdürüne tevdi ettikleri tarihten üç ay geçmesi ile diğer devletleri,

             (iii) Onama ya da katılma belgesinin, 29 uncu maddeye uygun olarak bu Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra verilmesi ya da Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten önce tevdi edilmesi halinde bu Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay sonra Avrupa Topluluğunu,

             (iv) Bu Andlaşmaya taraf olmasının kabul edilmesi üzerine katılma belgesinin tevdi edildiği tarihten itibaren üç ay geçmesi ile diğer hükümetlerarası kuruluşları bağlayacaktır.

             Madde 31

             Andlaşmanın Feshi


             Bu Andlaşmayı, herhangi bir Âkit Tarafın WIPO Genel Müdürüne yapacağı bir bildirim ile feshedilebilir. Fesih, WIPO Genel Müdürünün bildirimi aldığı tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.

             Madde 32

             Andlaşmanın Dili


             (1) Bu Andlaşma, İngiliz, Arap, Çin, Fransız, Rus ve İspanyol dillerinde, bütün dillerdeki metinler aynı derecede geçerli olmak üzere tek, özgün bir nüsha halinde imzalanmıştır.

             (2) İlgili bir tarafın isteği üzerine, WIPO Genel Müdürü, bütün ilgili taraflara danıştıktan sonra, (1) inci paragrafta belirtilen diller dışında herhangi bir dilde resmi bir metin hazırlayacaktır. Bu paragraf çerçevesinde "ilgili taraf" ifadesinden, söz konusu resmi dillerden bir veya birkaçına sahip her WIPO üyesi devleti, Avrupa Topluluğunu, bu resmi dillerden birine sahip olduğu takdirde bu Andlaşmaya taraf olabilecek herhangi bir hükümetlerarası kuruluş anlaşılır.

             Madde 33

             Andlaşmanın Tevdii


             Bu Andlaşmanın tevdii makamı WIPO Genel Müdürüdür.
Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar Forumumuzda. Konu açamaz, Eklenti indiremez. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üye olabilirsiniz..

 

* Bizi Takip Edin

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal