Restorasyon Forum

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Restorasyon Forum - Reklam Alanı

Gönderen Konu: Vakıflar Tüzüğü  (Okunma sayısı 6686 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

RestorasyonForum

  • Yönetici
  • *****
  • İleti: 739
Vakıflar Tüzüğü
« : 20 Nisan 2009, 05:36:41 »
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17.7.1936, No: 2/5042Dayandığı Kanunun Tarihi : 5.6.1935, No: 2762Yayımlandığı R. Gazete'nin Tarihi : 1.8.1936, No: 3371Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi: 17, S. 651
Madde 1 - Vakıfların idare ve temsilî ve vakıf malların ve mimari veya tarihî değeri olup idaresi vakfa ait olan eserlerin muhafaza ve imarı ve vakfa aitmüesseselerin gayelerine göre yaşatılması ve vakıf paraların nemalandırılması vemütevellilerin tayin ve icabında azilleri hususunda Vakıflar Umum Müdürlüğü'nekanunla verilen vazifeler bu Nizamname hükümleri dairesinde ve idare meclisininkontrolü altında görülür.
BİRİNCİ BÖLÜM Vakıflar İdare Meclisi vazife ve murakabe salahiyeti
Madde 2 - İdare Meclisi bir başkan ve üç üyeden mürekkeptir. Evkaf Umum Mü-dürü müzakere ve reye iştirak hakkına sahip olmak üzere bu meclisin tabiî üyesidir. Umum Müdür merkezde bulunmadığı veya hasta veya mezun olduğu zaman Umum Mü-dür Muavini Umum Müdür yerine İdare Meclisi müzakerelerine iştirak eder. Müzakerenisabı üçtür; şu kadar ki, müzakerede üç rey bir noktada toplanmadıkça karar verilemez.
Madde 3 - İdare Meclisi kararların katidir. Ancak Umum Müdür meclisin kont-rol salahiyetine müsteniden vereceği kararlardan kendisinin muhalefetiyle çoğunlukla verilmiş olanların tatbikinde mahzur gördüklerini, kararın Umum Müdürlüğetevdi tarihinden itibaren on beş gün zarfında Başvekalete bildirir. Çoğunluk veya azınlık reylerinden birinin tercihi Şurayı Devletin mütalaasıalınmak üzere Başvekile aittir. Muhalif kalan üyelerin reyleri kararda gösteri-lir.
Madde 4 - İdare Meclisi reisi içtimalarda bulunmadığı takdirde üyelerden enkıdemlisi ve üyelik kıdeminde birlik hâlinde devlet hizmeti itibariyle en kıdemlisi ve bunda da birlik hâlinde üyelerin en yaşlısı reislik yapar.
Madde 5 - İdare Meclisi başkan ve üyelerinin izinleri, içtimaları sektedaretmemek üzere meclisçe karar verilecek şekilde tatbik olunur.
Madde 6 - İdare Meclisi, Vakıflar Kanunu'yla diğer kanun ve nizamların kendi-sine verdiği işleri tetkik ve karara bağlayacağı gibi, Umum Müdürlükten lüzumgösterilecek işler hakkında da karar verir.
Madde 7 - İdare Meclisi, Vakıflar Kanunu'nun verdiği kontrol salahiyetiniaşağıdaki esaslar dairesinde yapar:
A - Bir iş hakkında arzuhal ile vakı olacak şikayetleri tetkik eder, kararabağlar.
B - Gerek muamelatın iyi yürümesi ve gerek varidatın artırılması ve masrafın azaltılması hakkında gerekli gördüğü tedbirlerin alınmasına re'sen karar verir.
C - Lüzum gördüğü hususat hakkında icap eden malûmatı, Umum Müdürlük makamın-dan isteyerek verilecek evrak üzerinden tetkikat yapar ve gereğine göre kararverir. İdare Meclisi lüzum gördüğü takdirde içlerinden birini tetkikat icrasıiçin bir yere gönderebilir.
D - İdare Meclisi, Umum Müdürlükten varidat tahsilatına dair her ay ve bütçemasarifatı için hesap tetkikatına müstenit olmak üzere her üç ayda bir verilecekcetvel ve raporlar üzerine bütçe tatbikatını ve malî gidişi kontrol eder vealınmasını lüzumlu göreceği tedbirleri kararlaştırır.
E - Her sene bütçesine göre yapılacak taşra evkaf idareleri kadrolarını tetkik eder ve sene içinde yeniden teşkil olunacak veya lağvedilecek vakıflar müdürve memurlukları hakkında karar verir.
F - Talimatnameleri tetkik eder veya yapar.
G - Satış bedelinden yapılacak yeni inşaat veya alınacak gayrimenkullere vetamirata ait evrakı ve taviz bedellerinin istismarına ait muamelatı ve on binliradan fazla taahhüdatı müstelzim ukuda mütaallik mukavelename ve taahhütnameleri tetkik eyler ve karara bağlar.
H - Vakıf Paralar Müdürlüğü'nün idare meclisi vazifesini yapar.
İ - Bütçe ve hesabıkati tetkikatını, Umum Müdürlükten verilecek hesap cetvelleri üzerinden yapar ve gereğine göre değiştirir ve tamamlar. Bütçelerin şubat ayı başında, hesabıkatilerin müddetinden en az bir ay evvel Umum Müdürlükçe hazırlanarak İdare Meclisine verilmesi lazımdır. İdare Meclisi on beş gün içinde tetkikatını bitirerek iade eder.
J - Vakıf mahsullerin ne suretle satılacağı hakkındaki 19 Mayıs 1934 tarihliNizamname'nin 14 üncü maddesi mucibince emaneten idare hususunda gösterilen lüzumüzerine mahallî idare heyetlerince verilecek kararların nihai derecede tetkikiyle kabul veya reddi İdare Meclisinin salahiyeti dahilindedir. Emaneten idareyekarar verildiği takdirde esas ve şartlar İdare Meclisince karara bağlanır.
K - Mahlüllerden lüzum görülenlerin akar olarak kullanılması hakkındaki tek-lifleri tetkik ile icabına göre karar verir.
L - Umum Müdürlüğe mevdu vazifelerin umumi hatlariyle bunların ifasıncaehemmiyetlerine göre gözetilecek derecelerine ve evkafça ittihaz edilecek esaslıtedbirlere ait Umum Müdürlükçe hazırlanacak programlar İdare Meclisince tetkikve kararlara raptolunur.
Madde 8 - İdare Meclisinin verdiği kararlara ait tebligatı Umum Müdürlük ya-par.
Madde 9 - İdare Meclisinin yazı işlerini görmek üzere ayrı bir kalem teşkiledilir.
İKİNCİ BÖLÜM Vakıfların idare ve temsil şekli
Madde 10 - Mazbut Vakıflar, Evkaf Umum Müdürlüğünce idare ve temsil olunacakları gibi, her ne suretle olursa olsun tevliyeti boş kalan mülhak vakıfların işlerine de yeni mütevelli tayin olununcaya kadar Umum Müdürlükçe bakılır. Umum Müdürlüğün idare ve temsil vazifelerini görmek üzere icap eden vilayetve kaza merkezlerinde Umum Müdürlüğe bağlı müdür veya müstakil memurlarla bunlara tâbi memurlar bulunur. Bunların maiyetlerinde lüzumu kadar katip, veznedar,tahsildar ve müstahdemler vardır. Bu müdür ve memurlar vazifelerini kanun ve nizamnamelerin ve talimatnamelerin verdiği salahiyet ve Umum Müdürlüğün emirleri dairesinde görürler.
Madde 11 - Vilayet evkaf müdür veya müstakil memurlarıyla kaza memurlarımahkemelerde ve sair heyet ve makamlarda Umum Müdürlüğü temsil edecekleri gibibu sıfatla başkalarını da tevkil edebilirler. İnşa, tamir, kiralama, kiraya verme, alım, satım ve ihale işlerinde ve mütevellileri murakabe hususlarında aynısuretle Umum Müdürlük namına hareket ederler.
Madde 12 - Gelirleri teşkilat icrasına müsait olmayan yerlerde yakınlarındaki vakıflar idaresine bağlı olmak ve o daire müdür veya memuruna izafetle iş görmek üzere ücret ile ve tahsil edecekleri gelirden başkaca yüzde iki aidat verilmek suretiyle vakıflar memur vekili isihdamı da caizdir.
Madde 13 - Müdür ve memurların vazifelerini nasıl görecekleri ve tutulacakdefterlerle hesap usûllerinin Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun icaplarına göre nasılyürütüleceği talimatname ile tayin olunur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vakıf malların korunması ve gayelerine göre yaşatılması
Madde 14 - Evkaf müdür ve memurları, memuriyetleri dahilindeki vakıf binaların ve mimari veya tarihî değeri olup idaresi vakfa ait olan eserlerin her senememuriyetleri bakımından bulundukları durumları ve tamire ihtiyaçları derecesinigösterir izahlı birer cetvel hazırlarlar. Mühendis, mimar veya fen memuru bulunan mahallerde alınacak raporlar dahi bucetvellere iliştirilir. Kaza memurları bu cetvelleri merbut oldukları vilayet evkaf müdür veya memurluklarına gönderirler. Orada birleştirilen bu cetveller vilayet müdür veyamemurunun mütalaası ile birlikte Umum Müdürlüğe gönderilir. Tamirleri için her yıl bütçesine kafi tahsisat konulabilmek üzere bu cetvellerin Kanunuevvel ayı içinde Umum Müdürlükte bulundurulması lazımdır.
Madde 15 - Vakfa ait binalar başlıca iki kısımdır: A - Doğrudan doğruya hayrattan olanlar; B - Bu hayratın vesair vakıf işlerinin masraflarını karşılayan gelir kaynağı mahiyetinde bulunanlar.
Madde 16 - İbadethane, hastane ve aşhane gibi doğrudan doğruya hayratıteşkil eden müesseselerin gayelerini millî ve mahallî ihtiyaç ile en uygun birşekilde temin ve tanzim etmek, gayenin tebdiline ihtiyaç hâlinde Vakıflar Kanunu'nun 10 uncu ve 17 nci maddeleri hükmünü tatbik için bu hayratın millî ve mahallî ihtiyaç ile tevafuk ve ahenk hâlinde bulunup bulunmadığını daima göz önünde tutmak ve kıymettar abidattan olan hayratın ayrı ayrı dosyalarını yaparak bunların vakfiye ve fotoğraflarını ve icap eden vesikaları toplamak suretiyle bu dosyaları tekemmül ettirmek vakıflar teşkilatının başlıca vazifelerindendir. Bumaksatla vakıflar idareleri senelik raporlarında bu cihetleri Umum Müdürlüğebildirmekle mükelleftirler.
Madde 17 - Ev mağaza, dükkân, apartman, han, bostan, orman, hamam, değirmen,zeytinlik, incirlik, fındıklık gibi akar mahiyetindeki gayrimenkulleri vakfa enfaydalı şekilde kiralamak veya işletmek, tecdit, tamir ve ilâve yolundaki ihtiyaçlarını zamanında yerine getirmek ve Vakıflar Kanunu'nun 12 nci maddesi mucibince satılmaları veya değiştirilmeleri lazım gelenler hakkında merkeze malûmat vermek vakıflar teşkilatının vazifeleri cümlesindendir. Müstacel hâller müstesna olmak üzere senelik raporlarda bu cihetlerin vakıflar idarelerinin mütalaalarıyla birlikte birer birer gösterilmeleri gerektir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Vakıf paraların nemalandırılması
Madde 18 - Vakıf paralar, Umum Müdürlük şuabatından İstanbul'da bir müdürlükvasıtasıyla idare ve tenmiye olunur. Vakıf paralar ziyadeleştikçe Umum Müdürlüğün teklifi ve İdare Meclisinin kararı ile masrafı için gereken tahsisat bütçeyekonulmak suretiyle mühim diğer vilayet merkezlerinde de şubeler açılır.
Madde 19 - Vakıf Paralar Müdürlüğü'nün asıl sermayesi bütün Türkiye dahilindefaizlendirilmek için vakfedilmiş olan paralardan ibarettir. Kanunu Medeni'nin mer'iyetinden sonra tahsis edilmiş olan paraların tesis senetlerindeki şartlara göre bunların vakıf paralar idaresine tevdii lazım ise bukısımlar da aynı şekilde tenmiye olunur.
Madde 20 - Vakıf Paralar Müdürlüğü para olarak vakfedilenlerden başka aşağı-da yazılı paraları da tenmiye eder: 1 - Vakıflar Kanunu'nun 10 uncu maddesi mucibince para ile değiştirilen hayrat bedelleri (Bunlar diğer hayrata sarf edilinceye kadar); 2 - Vakıflar Kanunu'nun 12 nci maddesi mucibince satılacak akar ve arsa bedelleri (Bu madde mucibince diğer akarlara tahsis edilinceye kadar); 3 - Vakıflar Kanunu'nun 32 nci maddesi mucibince, icarei müeccele ve mukataataviz bedelleri; 4 - Mülhak vakıfların mahlül muaccelerinden vakıflara irat kaydı icap edenparaların ihtiyat olarak ayrılacak nısıfları ile mahalli sarfları olmayan varidat fazlaları ve imarı hayrat ve tebdili akara meşrut paralar; 5 - Vakıflar Kanunu'nun 15 inci maddesi mucibince evkaf bütçesinden verileceksigorta karşılığı; 6 - 3124 numaralı Kefalet Nizamnamesi'nin 10 uncu maddesi mucibince Evkaf Kefalet Sandığı'na sermaye tutulan paralar; 7 - Vakıflar varidatından tenmiye edilmek üzere gönderilecek diğer paralar; 8 - Sair kanun, nizam ve kararlarla alınacak paralar; Madde 21 - Vakıf paraların kazanç kaynakları şunlardır: 1 - İkrazat faizleri; 2 - İkrazat komisyonları; 3 - Banka hesabı cari faizleri; 4 - İdarenin memzuç sermayesiyle alınan gayrimenkullerin kiraları. Bunların her sene sonundaki yekûnu gayrisafi temettüü teşkil eder ve bu gayrisafi temettüün vakıflar sermayesine ve diğer tenmiye edilen paralara ait faizicüzi miktarları her sene temettüün tutarına göre Umum Müdürlüğün teklifi üzerineİdare Meclisince tayin olunur. Madde 22 - Nemanın mazbutaya ait kısmı bütçeye irat kaydolunur. Mülhakayaait kısmı usûlü dairesinde ve vakıflarının diğer varidatı gibi meşrutünlehlerineaittir. Madde 23 - (Değişik: 5.6.1943 - 2/20039 K.) Vakıf Paralar Müdürlükleri, aşağıda yazılı mallar mukabilinde ve tespit olunan esaslar dahilinde ödünç para verir: A - Birinci derecede başkasına merhum olmayıp yalnız idare lehine birinciderecede ipotek tesis edilmiş bulunan gayrimenkul mallar üzerine, (Bunlardan 24 üncü maddeye göre verilecek ödünç paraya esas tutulan ikrazmiktarı müsait olan gayrimenkuller üzerine, bu miktar doluncaya kadar tekrarödünç para verilebilir. Bu takdirde evvelce idare lehine tesis edilmiş olan birinci ipotek derecesinden itibaren derecelerin teakup ettirilmesi ve yukarı derecedeki borçlar ödendikçe sonradan gelen derecedeki alacaklara serbest dereceden istifade hakkının temin edilmesi şarttır. B - İstanbul Borsası'nda kote edilmiş millî esham ve tahvilat üzerine, C - Kıymetli mücevher ve altın ve gümüş paralarla külçe şeyler üzerine, (B) ve (C) fıkraları uyarınca ödünç para verilmesi, Vakıf Paralar Müdürlüklerinin elindeki paraların miktarına göre İdare Meclisinden salahiyet almayabağlıdır. Madde 24 - (Değişik: 5.6.1943 - 2/20039 K.) Yukarıdaki maddeye göre ipotek tesisi mukabilinde verilecek ödünç para miktarı, vakıf paralar idarelerince yapılacak ekspertiz sonucunda bulunacak kira vesatış kıymetlerinden hangisi az ise, onun yarısını geçemez. İnşaatı bitmemiş binaların tamamlanması için istenilecek ödünç para taksitlerinin miktar ve sayılarıyla nispetlerinin ve binasız arsalarla üstü başkasının, altı başkasının olan yerler ve hisseli gayrimenkuller karşılığında ödünç para verilmesi lazım gelip gelmeyeceğinin, ve genel olarak ödünç para vermenin şekillerine ve ödeme müddetlerine ve bulunacak kira kıymetinin hesabına ait genel esasların, tespiti idare meclisine aittir.
Madde 25 - Muhamminlerin, satış kıymetlerinin takdirinde riayet edeceklerinoktalar İdare Meclisince bir talimatname ile tespit olunacaktır. Menkul rehinlerden İstanbul Borsası'nda kote edilmiş millî esham ve tahvilatmukabilinde ikrazatta; bunların o günkü İstanbul Borsa kıymetleri ve kıymetlimücevher ve altın ve gümüş meskükat ve külçe eşyada, bunların o günkü rayicemüstenit muhammen kıymetleri esas tutulur. Bunlar mukabilinde ikraz edilecek para borsada mukayyet tahvilat ve esham ile altın ve gümüş eşya ve meskulatta% 75 i ve mücevheratta % 50 yi geçemez.
Madde 26 - Her ipotek ve rehin mukabilinde ikraz edilecek paranın son derecesini ve ikrazatta kullanılacak paraların miktar ve kıymetleri ve faizi cüz'i ve komisyonlara ait hatleri ve Bütçe Kanunu ile Müdüriyet-i Umumiyece alınacak salahiyetlere müstenit olarak Vakıf Paralar Müdüriyetince açılacak avans ve hesabı carilere ait miktarlarla faizleri İdare Meclisince tayin olunur.
Madde 27 - Borcunu vermeyenlerin merhunatı hakkında yapılacak muamele umumiahkama tâbidir.
Madde 28 - Vakıf Paralar Müdüriyeti'nin her seneki temettüü gayrisafisindeno dairece yapılan idare masraflarının tenzilinden sonra mütebaki safi kâr yukarda yazılı vakıf paralarla diğer tenmiye edilen paraların nevi ve mahiyetinegöre her birine verilecek faizi cüz'i miktarı İdare Meclisince tayin olunur.
Madde 29 - Her malî sene sonunda Vakıf Paralar Müdürlüğü'nün tekmil muamelatı, evrakı müspiteleri üzerinden İdare Meclisinin kendisine niyabeten münasip göreceği vakıflar memurlarından teşkil edeceği üç kişiden mürekkep bir komisyontarafından tetkik edilerek yazılacak rapor o senenin bilançosu ile beraber İdareMeclisince incelenerek gereği yapılır.
Madde 30 - Yukarıdaki maddelerde gösterilen ahkam ve esasların sureti tatbikihakkında yeni bir talimatname yapılır. Bu talimatname yapılıncaya kadar mevcutolan talimat muteberdir.
BEŞİNCİ BÖLÜM Vakfiyelerin ve vakıflarla mallarının kütüğe kaydı
Madde 31 - Şimdiye kadar vakıf kütüğüne kaydedilmiş olan vakfiyelerle bunabenzer vesikalar veya vakfiye makamına kaim olarak sonradan mahkemelerce verilmiş olan ilamlar, mütevellilerin veya alakalılardan her hangi birinin müracaatve talebi üzerine İdare Meclisince gerekli inceleme yapıldıktan sonra Vakıf Kayıtlar İdaresince tescil olunur. İdarenin her ne suretle olursa olsun re'senmuttali olduğu vakfiyeler ile vesikalar veya vakfiye makamına kaim ilamlar dahibu suretle sicille geçirilir.
Madde 32 - Tescil, bu iş için hazırlanmış olan defterlere vakfiyenin tekmilmeşruhat ve tasdikleriyle beraber aynen yazılması suretiyle olur. Asıl vakfiyelerde hakimin mührünün musaddak bulunması, değilse tatbik ettirilmesi ve suretlerde de bir mahkeme tarafından tasdikli olması veyahut mahkemenin sicillindemukayyet olduğu resmî mühürle teyit edilmiş bulunması iktiza eder. Bu suretletevsikine imkân olmayan vakfiyelerden en az on beş sene tatbik suretiyleşartlarının icrası teamül hâlini almış olanlar tescil olunabilirler. Alakadarlarmunhasıran kendilerine ait fıkraların suretini isteyebilirler. Vakfiyeyi deftereyazan, mukabele eden memurlarla kayıt dairesinin müdürü işbu tescilin aslınauygun olduğunu imzalarıyla tasdik ederler. Başka dillerde yazılmış olan vakfiyeler Türkçe'ye çevrilir.
Madde 33 - Vakıf kayıtlar kütüğünde mukayyet bulunmadığı gibi vakfiyeleri deolmayan vakıflar mülhakadan olduğu hâlde mütevellisi, mazbutadan bulunduğu takdirde ait bulunduğu evkaf dairesi tarafından vakıf kütüğüne kaydedilmek üzerebir beyanname yapılarak Umum Müdürlüğe gönderilir. Bu beyannamede bu vakıflarınismi, şöhreti, hayratı ve bunların idaresine tahsis edilmiş olan malların cinsive nevileri ve mahalleri ve yıllık gelir ve giderleri ve teamülen tatbik şartları gösterilir ve altları mütevellileri veya evkaf idareleri tarafından imza ve tasdik kılınır. Bu suretle Umum Müdürlüğe gelecek beyannamelerde muharrer vakıfların vakıfkayıtlar kütüğünde esasen mukayyet olmadığı incelenerek anlaşıldıktan sonra gön-derilen beyannameler esas tutularak İdare Meclisi kararıyla bu vakıfların esaskütüğe geçirilmesi muamelesi yapılır. Madde 34 - Şimdiye kadar Umum Müdürlük ve mahallî evkaf idareleri emvaligayrimenkule kütüğüne kaydedilmemiş olan vakıf mallar aşağıda yazıldığı şekildekütüğe kaydolunur. A - Mülhak vakıflardan olup mütevellileri marifetiyle idare olunan ve emvaligayrimenkule kuyudunda kayıtları bulunmadığı anlaşılan tapulu veyahut VakıflarKanunu'nun 44 üncü maddesi mucibince en az on beş seneden beri vakfın tasarrufun-da olan tapusuz vakıf malların kaydı için evvelemirde mütevellisi tarafından birdefteri yapılır ve bu defterde vakfın isim ve şöhreti ve malların cinsi ve nev`ive bu vakıfların mahalleri ve tapusu olup olmadığı ve herhangi hayrata mevkufoldukları ve bunlar hakkında tatbik edilmiş vakıf şartları, yıllık gelir ve giderleri gösterilecek mütevelli tarafından imza ve tasdik olunur ve bağlı oldukları vakıflar idaresine verilir. Bu defterin üzerinde tetkikat yapılarak ait olduğu vakıflar idaresince altı resmen tasdik kılınıp Umum Müdürlüğe gönderilir. Bunların kütüğe kaydı hakkındaki tetkikatın bitirilmesinden sonra İdare Meclisince ittihaz olunacak karar ile emvali gayrimenkule kuyudatına kayıt ve tescil olunur. Musaddak bir sureti mahallerince tutulmakta olan defterlerine geçirilmek üzere mahallerine iade olunur. B - Mazbut vakıflardan olup da yukarda yazılı olduğu üzere emvali gayrimenkule kütüğüne geçmemiş olan malların aynı şekilde defterleri ait olduğu vakıflaridaresince tanzim ve tasdik kılındıktan sonra Umum Müdürlüğe gönderilir ve mezkûr maddedeki tetkikat ve merasim dairesinde emvali gayrimenkule kuyudatına geçirilir ve birer sureti de mahalleri emvali gayrimenkule defterlerine yazılmak üzere gönderilir. Madde 35 - Yukarda 34 üncü maddede muharrer olup vakıf emlak kütüğüne kaydedilen emlakten henüz tapusu olmayıp Vakıflar Kanunu'nun 44 üncü maddesinde gösterilen vesaik ve kuyudatla en az on beş seneden beri vakfın tasarrufunda olanlar mezkûr madde hükmünce tapuca kayıtlarına işaret ve ilân edilmek üzere ayrıca tapuya da bildirilir ve kanunî müddeti sonunda vakıf namına kati tescilleri yaptırılır. Madde 36 - Vakfiyelerle vakıfların ve vakıf malların vakıf kayıtlar ve emlakkütüklerine kayıt ve tescilinde veya bunların suret veya bir kısım fıkralarınınverilmesinde hiç bir harç alınmaz.
ALTINCI BÖLÜM Tevliyette aranılacak şartlar ve tayin usûlü Madde 37 - Mütevelli tayin olunacak şahıstan şu şartlar aranır: A - Türk vatandaşı olmak, B - Haysiyet ve şerefi bozan bir suçla veya alelıtlak ağır hapis veya altıaydan fazla hapis ile mahkûm bulunmamak, C - En az ilk mektebi bitirmiş olmak, D - Mütevellilik işlerini gereğiyle yapabileceğine dair imtihanda muvaffakolmak, E - Her suretle emin ve iyi ahlak sahibi bulunmak, F - Tevliyet işini bizzat göremeyecek derecede aklî ve bedenî maluliyeti olmamak. Madde 38 - (Değişik: 10.11.1950 - 3/12090 K.) A) Vakfiye şartlarına ve 2762 sayılı Kanun hükümlerine göre, mütevelli olması lazım gelen kimse, merkezde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve taşrada bulunduğumahallin vakıflar idaresine dilekçe ile müracaat ve o vakıf mütevelliliğininmeşrutunlehi bulunduğuna dair olan mahkeme ilamını veya bu mahiyette bulunansair belgeleri ibraz eder. B) Taşra Vakıflar İdareleri bu vesikaları dilek sahibinin 37 nci maddedesayılan vasıfları haiz olduğuna dair ibraz edeceği diğer vesikalarla birlikteVakıflar Genel Müdürlüğü'ne gönderir. Merkezde Genel Müdürlüğe verilen dilekçe ve vesikalarla taşradan gönderilenevrak ve vesikalar Genel Müdürlük Hukuk Müşaviri'nin başkanlığı altında, Muhase-be, Muamelat ve Mülhak Vakıflar ve Zat İşleri müdürlerinden teşekkül edecek(Tevcih Komisyonu)'na verilir. C) Komisyonca bu evrak üzerinde gereken inceleme yapılır. Noksan görülmediğitakdirde bu komisyonca imtihan soruları hazırlanarak mühürlü bir zarf içine konulur. Bu zarf merkeze ait işlerde (Ç) fıkrasında yazılı komisyona verilir. Taşraya ait işlerde ilgili vakıflar idaresine gönderilir. Ç) Merkezde Muamelat ve Mülhak Vakıflar müdür veya muavininin, İstanbul,Beyoğlu, Kadıköy Vakıflar müdürlüklerinde, müdürlerin başkanlığı altında GenelMüdürlük teşkilatı arasında bu Müdürlüklerce seçilecek ikişer zatın ve diğer ilmerkezlerinde vakıflar müdür veya memurunun başkanlığı altında valiler tarafın-dan birisi Millî Eğitim teşkilâtından olmak üzere seçilecek keza iki zatın iştirakiyle kurulacak (imtihan heyetleri)ne tevdi olunacak mühürlü zarf dilekçi hazır olduğu hâlde bu heyet huzurunda açılacak sorular imtihanı yapılacak kimseye yazdırılır. Yazılı cevapları alındıktan sonra imtihan evrakı altına imtihanın komisyonhuzurunda yapıldığına dair yazılacak şerh, heyet tarafından imza edilerek başkacahiç bir işleme tâbi tutulmadan bir zarfa konur. Bu zarf heyet huzurunda yine mühürlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir. D) Evrak, Genel Müdürlük tarafından (B) fıkrasındaki komisyona tevdi edilir. Bu komisyon mühürlü zarfı açar ve sorulara verilen cevapları inceleyerek hersoru için ayrı bir numara koyar. Numara derecelerine göre, ilgili, yapılan imtihanda kazanmış ise, tevcih işlemini karar altına alır ve kararı Genel Müdürlüğeverir. Tevcih, Genel Müdürlüğün tasdikiyle tekemmül eder. Genel Müdürlük, değiştirilmesini gerektiren kesin sebepler gördüğü takdirdebunları göstererek evrakı tekrar müzakere etmek üzere bir defa iade etmek hakkını haizdir. Kesinleşen tevcih işlemleri merkezde Muamelat ve Mülhak Vakıflar Müdürlüğüve taşrada mahallî vakıflar müdür veya memuru tarafından yazı ile istekliye tebliğ olunur. Mütevellilik isteğinde bulunanlardan yüksek tahsil görmüş olanlarla liseveya muadili okullardan mezun bulunanlar tevliyet için aranılacak diğer vasıfları haiz oldukları takdirde imtihana tabi tutulmayacaklardır. Madde 39 - Tevcihte aranacak teamülün kanuna ve nizamname hükümlerine mugayir olmaması şarttır. Tevliyet, müşterek veya hisseli olarak tevcih edilemez. Madde 40 - İsteklinin lazım gelen şartları haiz bulunmadığına veya imtihandamuvaffak olmadığına dair tevcih komisyonunun vereceği karar merkezce uygun görülürse veya tevcih lüzumuna dair verilen karar merkezce kabul olunmayarak reddedilirse keyfiyet aynı suretle yazı ile talibe tebliğ olunur. Şurayı Devlete müracaat hakkı bu tebliğ tarihinden başlar. Madde 41 - Mütevelliler Vakıflar Kanunu ile bu Nizamname hükümlerinden vevakfiyelerinin tatbiki cihetlerinden ve rüyeti muhasebeye ait talimatname hükümlerinden ve vakıf defterlerinin sureti tanzim ve istimalinden olmak üzere tertipolunacak en aşağı on sorgu üzerine imtihan vermeğe mecburdurlar.
YEDİNCİ BÖLÜM Mütevellilerin vekil ve kaymakamları Madde 42 - Mütevellilerin 2762 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesinde sayılan vazifeleri diğer vakıf memurları gibi bizzat yapması ve bu işleri layıkıyla yerinegetirebilmesi lazımdır. Akar ve hayratı muhtelif yerlerde olan vakıf mütevellileri nerede oturacaklarını alakalı vakıflar idaresine yazı ile bildirirler. İkametgâhın başka bir şehre daimi olarak naklinde evvelki vakıflar idaresinde mevcut dosya takımıyla yeni ikametgâhını vakıflar idaresine gönderilir. Hayrat ve gelirleri böyle muhtelif mahallerde bulunan vakıflarla hayrat veakarı aynı yerde olan vakıflarda mütevellilerin bunları dolaşmak suretiyle doğrudan doğruya idaresi imkânsız veya çok masraflı olursa veyahut hastalık vesairmakbul bir mazeret yüzünden vakfının bulunduğu mahalden ayrılması icap ederseveya mütevelli böyle uzun sürecek bir hastalığa tutulursa bu gibi hâllerde vakıfişlerin kısmen veya tamamen bir vekil marifetiyle görülebilir. İyileşmesi imkânıolmayan bir hastalığa tutulan veya suç yüzünden tevkif edilmiş bulunan mütevellilere vekil tayin edilemez. Böyle vakıflar alakadar vakıflar idaresince emaneten idare olunur ve mütevellinin ve diğer evladın vakfın şartına göre hakları kendilerine verilir. Madde 43 - Vakfa mütevelli tarafından tayin olunacak vekilin tam bir ehliye-ti haiz olması ve tayininden alakalı vakıflar idaresinin yazı ile haberdar edilmesi şarttır. Vekilin fena idaresi mütevelliyi mesul olmaktan kurtaramaz. Vekillerin fena hareketlerine ıttıla hasıl eden alakadar vakıflar idaresi evvelemirde mütevelliye, vekilin azlini istilzam eden sebepleri gösterilmek şartıyla 15 gün müddetle tebligat icra ederek vekilin azlini isteyebilir. Mütevelli tarafından bu müddet zarfında vekil azledilmediği veya azli müstelzim sebepler varit görülmeyerek tahriren itiraz kılındığı takdirde keyfiyet Umum Müdürlükçe tetkik edilerek itiraz gayrivarit görüldüğü takdirde vekili azletmesi katiyetle tebliğ veyine temerrüdü hâlinde kendisinin azline ait muameleye tevessül olunur. Madde 44 - Mütevelliler vekil tayin ettikleri surette bunları altı ayda birkere yerlerinde murakabe ile mükelleftir. Bu murakabe neticesinde vekilin vakıftaki muameleleri uygun görülmeyip de vekaletten çıkarıldığı takdirde yerine başka vekil tayin ederek ismini yazı ile vekilin bulunduğu mahaldeki evkaf idaresine bildirmeğe mecburdur. Vekiller hakkında murakabeyi yoluyla ve vakit ve zamanında yapmayan mütevelliler hakkında 58 inci madde mucibince muamele yapılır. Madde 45 - 2762 sayılı Kanun hükümleri yürümeğe başlamazdan evvel tayin edilip hâlen vazife görmekte olan mütevelli kaymakamları mütevelli hükmündedirler. Madde 46 - Vakfın leh ve aleyhinde açılmış veya açılacak davalarda işin mahiyetine göre mütevellinin malûmat ve iktidarı vakfın hukukunu müdafaaya müsaitise mütevelli bizzat vakfı temsil edebilir. Vakfının hukukunu muhafaza için dava açmaya lüzum gören veya vakfı aleyhinedava açılan mütevelli avukat tutmayı gerekli görüyorsa bu ciheti bulunduğu vakıflar idaresine yazı ile bildirmeye mecburdur. Vakıflar idaresi davanın mahiyetine göre avukat kullanmayı faydalı görürse mütevelliye yazı ile izin verir, görmezse mucip sebeplerini göstererek on beş gün içinde kendisine yazı ile cevap verir. Mütevelli bu cevapları vakfın menfaatine uygun görmediği takdirde yine yazı ile vakıflar idaresine müracaat eder. Vakıflar idaresi vakit geçmeksizinişi Umum Müdüre bildirdikten sonra alacağı cevabı mütevelliye yazı ile tebliğeder. Mütevelli bu tebliğe göre harekete mecburdur. Mütevellinin avukat tutmayıfaydalı görmediği davalarda vakıflar idaresi aksi mütalaada bulunursa, davanınmahiyetini izah ederek keyfiyeti Umum Müdürlüğe yazar ve alınacak cevaba görehareket olunur. Muhasebe rüyeti sırasında veya başka bir suretle vakfın her hangi bir hakkının temini için dava açılmasına lüzum gören vakıflar idaresi mütevelliye yazıile bu lüzumu tebliğ eder, mütevelli ile mutabık kalınmadığı hâllerde keyfiyetUmum Müdürlüğe bildirilerek alınacak cevaba göre hareket olunur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM Mütevellilerin vazife ve mesuliyetleri Madde 47 - Mütevelliler, Vakıflar Kanunu'nun 23 üncü maddesinde sayılan vazifeleri ifadan tam bir basiretle hareket ederler. Bu cümleden olarak: A - Vakfın hayrat ve akarlarını sık sık muayene ve icabında muayyen usullerle tamirlerine tevessül, B - Vakfın akarlarını resmî konturatlarla ve senenin rayicine uygun bedellerle isteklilere doğrudan doğruya icar ve bedellerini muntazaman tahsil (Üç seneden fazla kiralama işleri için vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceği hakkındaki nizamname dairesinde muamele yapılmak üzere mütevellilerin vakıflar idaresine müracaatları mecburidir.) C - Vakfa borçlu olanlar veya vakıf mallara müdahale ve tecavüz edenler hak-kında zaman geçirmeden kanunî yollara müracaat, D - Vakıfta alakalı şahısların muayyen ücretlerini zamanında tediye, E - Aldıkları ve verdikleri bütün paraları muntazaman ve günü gününe Vakıflar Müdürlüğü'nden bedeli mukabilinde alacakları mühürlü ve sahife numaralı kasadefterine kayıt ve gerekli vesaiki itina ile muhafaza, F - Vakfının şartlarına göre sarf mahalli kalmayan paralar için sarf mahallitayini için müracaat ve takip, G - Bulunduğu mahallin vakıflar müdür veya memuruyla sık sık temas ederekgerekli işlerde talimat almak suretiyle vakfa ait muamelelerde keyfi hareketteniçtinap ederler. Madde 48 - (Değişik: 30.7.1987 - 87/12047 K.) Mütevelliler, yapım ve onarım için belgelendirmek şartıyla izinalmadan 200.000 liraya (200.000 lira dahil) kadar harcama yapabilirler. 200.000liralık sınır Vakıflar Meclisi kararı ile artırılabilir. Harcama belgeleri düzenli bir şekilde saklanır ve yetkililerce istenmesi hâlinde kendilerine gösterilir. Mütevelliler, 200.000 lirayı aşan yapım ve onarım işlerinde birinci keşifevrakını bağlı bulundukları mahallî müdürlük vasıtasıyla, önceden, merkeze gön-dererek Genel Müdürlükten izin almak zorundadırlar. Madde 49 - Mütevelliler, vakıfların gelir fazlasından sarf mahalleri bulun-mayan paralarla akar satın almağa veya hayratı imar etmeğe meşrut paraları muhafaza ve tenmiye edilmek üzere Vakıf Paralar İdaresine göndermeye mecburdurlar.Vakıflar namına açılacak birer (Cari hesap)a kaydedilecek olan bu paralar, olanmütevellilere birer cüzdan verilir ve mukabilinde Umum Müdürlük İdare Meclisininher sene kabul ve tayin edeceği bir faiz yürütülür. Bu paraların geri alınması,alakalı vakıflar müdür veya memurunun resmî iş'arı ve Umum Müdürlük İdare Meclisinin tasvibiyle teeyyüt edecek olan bir ihtiyacın vücuduna mütevakkıftır. Busuretle kısmen veya tamamen geri alınacak paraların yerinde kullanılmamasındanmütevelli ile birlikte mahallinin vakıflar müdür veya memuru da mesuldür. Madde 50 - Yukarki maddede yazılı paraları zamanında Vakıf Paralar İdaresinegöndermedikleri anlaşılacak olan mütevelliler vakfı ızrar etmiş sayılır ve haklarında 2762 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesinin (G) fıkrası hükmüne tevfikan azilmuamelesi tatbik olunur. Madde 51 - Mülhak vakıfların masarifi mukannenelerinin değiştirilmesini gerekli gören mütevelliler, keyfiyeti vakıflarının bulunduğu evkaf idarelerine yazı ile bildirirler. Gerek bu suretle mütevellilerinin müracaat eylemesi ve gerekvazife sahibi hademenin doğrudan doğruya Vakıflar İdaresine müracaatı üzerinevaridatlarının derecesine ve vakfiyede muhtelif hizmetler için gözetilen tahsisve merteberler nazarı dikkate alınmak suretiyle bu masrafların çoğaltılması veyaazaltılması İdare Meclisi kararı üzerine Başvekilin tasdikine bağlıdır. Münferitmüracaatlarda diğer hizmet sahiplerinin de derece veya vaziyetlerini gözetmeklazımdır. Niyabeten idare olunan evkafı mülhaka hakkında da aynı ahkam caridir. Madde 52 - Şimdiye kadar mülhak vakıflara varidatlarının sabit ve muayyenolmamasından dolayı evkaf bütçesi dahilinde tesviye edilmekte bulunan bütün mas-raflar eskisi gibi tediye edilerek vakıflarına masraf yazılır ve gelirlerininyetiştiğinde takas ve mahsubu yapılır ve bilahare mütevellilerinin muhasebelerinde nazarı itibara alınır.
DOKUZUNCU BÖLÜM Bütçe ve kati hesap Madde 53 - Her malî yıl başından bir ay önce mütevelliler, o yıl için vakıfları namına yapacakları türlü sarfiyatın ve tahmin ettikleri gelirlerin miktarlarını gösterir bir bütçe ile hayrat ve akaratın zaruri tamirlerini ve tezyidivaridat için düşündükleri çareleri mübeyin bir rapor tanzim ederek bulunduklarımahallin vakıflar idaresine verirler. Bu nizamnamenin neşrinden sonra ilk verilecek rapor: A - Vakıfların vakfiyelerinin veya bu mahiyetteki vesikalarının suretleriylevakfının varidat kaynaklarının ve hayratının cinsi vasfı ve mahlalleri ve tapu-ları hakkında bir izahname raptedilecektir. B - Fazlai varidatın meşrutünlehi evlat ise, mevcut olan evlat isimleri-vakfiyede batnı evvel gibi bazı şartlarla fazla, bir kısım evlada ait ise buna aitmalûmat ile birlikte - gösterilecektir. C - Varidattan bir kısmı veya tamamı imarı hayrat veya tebdil ve tezyidiakara meşrut ise bu baptaki malûmat ve mütalaa. D - Tevliyetin ne gibi vesika müsteniden yapılmakta olduğu. Mütevelliler yıllık icraatında bu raporun haricine çıkamazlar. Bütçe ve raporların tasdiki ile mütevellilere iadesi lazımdır. Bu suretle iki ay zarfındatasdik veya iade edilmeyen bütçe ve raporların yalnız mukannen kısımları musaddak addolunur ve mütevellilerin bunlara müsteniden vuku bulacak sarfiyatı hersene sonundaki muhasebelerinde kabul olunur. Gayri mukannen sarfiyat için gereken muamelenin yapılması zımnında mahallî evkaf idarelerine resmen yazı ile müracaat ederler. Evkaf idareleri bu müracaat üzerine iki ay zarfında icabını tayin ve tebliğe mecburdur. Büyük tamir işleriyle akar tezyidi hakkındaki projeler Umum Müdürlük İdare Meclisince incelenir ve verecekleri karar mütevellilere tebliğ olunur. Madde 54 - Mütevelliler, her malî yılın en çok altıncı ayı sonuna kadar, geçmiş yıla ait gelir ve masraf miktarlarını, idareden bedeli mukabilinde alacakları matbu cetvellere iki nüsha doldurup oturdukları mahallin vakıflar müdür veya memuruna verirler. Varidat ve masrafların muteber vesikalarını da ayrı bir zarf içinde iliştirirler. Bu cetvellerin, tutacakları kasa defterlerine uygun olmasışarttır. Gelirlerinden ne miktarının ne gibi makul sebeplerden dolayı tahsilolunmadığını ve bunlara karşı ne gibi kanunî yollara müracaat ettiklerini ve bumüracaatların ne safhada bulunduğunu gösteren ayrı bir izahnameyi de bu hesapcetvellerine raptederler. Gelir ve masrafa ait vesikaların neler olacağı 13 üncü maddeye göre yapılacak talimatname ile tayin olunur. Madde 55 - Vakıflar idaresi bu cetvelleri ve vesikaları verildiğinden en çoküç ay içinde tetkik etmekle mükelleftir. İçindekilerini uygun görürlerse tasdikli örneğini mütevelliye iade ve aslını da yine tasdikli olarak - vesikalarıyla birlikte - o vakfa ait idare dosyasında muhafaza ederler. Hesap cetvellerini ve bağlı vesikalarını uygun ve kafi görmedikleri takdirde mütevelliden izahat isterler. Alacakları izahata göre cetvellerde gerekli tadilleri yaparlar. Mütevellinin vereceği izahat kendilerini tatmin etmediği veya işte fena niyet ve hareketler sezildiği surette mütevelli hakkında (58) inci maddede beyan olunan şekilde tahkikat icra edilerek gerekli muamelenin tatbiki için kağıtlarını Umum Müdürlüğe gönderirler. Madde 56 - Vaktinde bu cetvelleri vermeyen mütevellilere yazı ile on beş günmüddetli bir tebliğ yapılır. Bu müddetin hitamında yine hesap vermedikleri veyaverdikleri hesap bu nizamname ile talimatnamesine uygun olmadığı surette, yolun-da hesap verilmediği takdirde haklarında kanunî takibat yapılacağını gösteriryine on beş gün müddetle bir ihtarname gönderilir. Bu ihtarnameye rağmen yineyolunda hesap verilmediği veya ihtarname kabul olunmadığı takdirde haklarında(58) inci madde veçhile tahkikat yapılır ve evrakı Umum Müdürlüğe gönderilir. Madde 57 - Mütevellileri tarafından idare olunan bütün vakıflarının gelirlerinin aslında vakfın hesabını gören vakıflar idaresince her sene % 5 kontrol hakkı alınarak irat kaydolunur.
ONUNCU BÖLÜM Mütevellilerin azli Madde 58 - Mütevellilerin, 2762 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesinde sayılanyolsuz hareketlerden birini yaptığı sezilir veya haber verilirse alakadar vakıflar idaresince; isnat olunan madde hakkında önceden alakadarların yazı ile ifa-deleri alınmak suretiyle inceden inceye tahkikat yapılır ve bu isnada karşı nediyeceği mütevelliden sorulur. İnceleme sonunda azlini haklı gösterecek sebeplerbulunduğu anlaşılırsa fezlekesi yapılır ve dosyası takımıyla Umum Müdürlüğe gön-derilir. Umum Müdürlük'te 38 inci maddede yazılı encümen fezleke mündericatınısabit görür ve Umum Müdürlükçe de tasdik olunursa azil keyfiyeti yazı ile mütevelliye tebliğ edilmek üzere mahallindeki vakıflar müdür veya memurluğuna bildirilir. Bu muameleye karşı tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde mütevellininistida ile İdare Meclisine itiraz hakkı vardır. Madde 59 - İtiraz istidası, mukabilinde makbuz alınmak suretiyle mahallinde-ki vakıflar idaresine verilir. İtirazını müspit vesaik varsa bunlar da istidayailiştirilir. İdare Meclisi işi inceledikten sonra itiraz sebeplerini varit görürse evvelki kararı kaldırır, aksi takdirde itirazı reddeder. Mütevellinin ileri sürdüğü itiraz sebeplerinin varit olmadığı hakkındaki karar hem mütevelliye tebliğ edilmek hem de vakfa hemen vazıyed olunmak için mahallî vakıflar idaresi-ne bildirilir. Devlet Şurasına itiraz müddeti bu kararın mütevelliye tebliğininertesi gününden başlar. Madde 60 - Azledilen mütevellinin vakıf mallar üzerindeki tasarruf salahiyeti kararın kendisine tebliğiyle hemen ortadan kalkar. Vekili veya kaymakamı varsaonların sıfatları da zail olur. Gerek mütevellinin gerek kaymakam veya vekillerinin yedlerinde bulunan vakıf malların ve paraların hemen mahallindeki vakıflaridaresine tevdii lazımdır. Aksi takdirde Vakıflar Kanunu'nun 35 inci maddesi delaletiyle haklarında Ceza Kanunu hükümleri tatbik olunur. Madde 61 - Mütevellinin vakfı zarara sokan hareketi idarenin yapacağı ilktahkikat ile sabit olur ve azlinin katileşeceği zamana kadar vakıfta tasarrufunamüsaade edilmesi yeni yeni zararlar doğuracağı kestirilirse, tahkikat evrakı he-men Umum Müdürlüğe gönderilmek suretiyle mahallindeki vakıflar idaresi mütevellinin Umum Müdürlükten izin aldıktan sonra muvakkaten elini işten çekmeye vevakfa vazıyed etmeğe salahiyetlidir. Hesap vermekte temerrüt eden mütevellilerhakkında da aynı suretle muamele yapılır. 2762 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesinin(F) fıkrasındaki suçlardan biriyle mütevellinin sureti katiyede mahkûmiyeti hâlinde de bu baptaki mahkeme kararı örneği gönderilmek suretiyle, yine aynı şekilde hareket olunur.
ONBİRİNCİ BÖLÜM Emanet yoluyla idare Madde 62 - Mütevellinin azli hakkındaki karar Şurayı Devletçe ref olununcayaveya yerine başkası tayin edilinceye kadar mülhak vakıflar işleri emanet yoluylavakıflar idaresi tarafından görülür. Bu suretle emaneten idare müddetinin devamınca bu vakıflar tahsilatından % 10'u (İdare masrafı) olmak üzere alınarak vakıflar idaresince irat kaydolunur. Madde 63 - Orman, zeytinlik gibi fennî idareye muhtaç olmalarından veya başkaca hususiyeti haiz bulunmalarından dolayı şimdiye kadar mahallerindeki vakıflar idaresinin manevi şahsiyeti tarafından idare edilmekte bulunan ve bundansonra da Vakıflar Kanunu'nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre niyabetleidare olunacak olan vakıflar tahsilatından dahi yukarki maddede yazılı % 10 idare masrafı alınarak aynı suretle irat kaydolunur. Madde 64 - 19 Cemaziyelahır 1280 tarihli evkaf ve 8 Zilkade 1286 ve 23 Tem-muz 329 tarihli Tevcihi Cihat Nizamnameleriyle tevcihat ve ilamat ve vesaik hak-kındaki Harc Kararnamesi ve bunların zeyilleri mülgadır. Madde 65 - 2762 sayılı Kanun'a göre yapılmış ve Şurayı Devletçe görülmüş olanişbu Nizamname hükümleri Resmî Gazete'de basıldığı günden yürümeye başlar. Madde 66 - Bu Nizamnamenin hükümlerini Başvekil yürütür.
Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar Forumumuzda. Konu açamaz, Eklenti indiremez. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üye olabilirsiniz..

 

* Bizi Takip Edin

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal