Restorasyon Forum

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Restorasyon Forum - Reklam Alanı

Gönderen Konu: Milletlerarası Anıtlar Ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği  (Okunma sayısı 3921 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

RestorasyonForum

  • Yönetici
  • *****
  • İleti: 739
Milletlerarası Anıtlar Ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 22/04/1974 - 7/8132

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 20/05/1946 - 4895

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 18/05/1974 - 14890

    BÖLÜM I : KURULUŞ, UNVAN VE ÇALIŞMA YERİ:

    Madde 1 - Memleketimizin de üyesi bulunduğu UNESCO'nun bir kolu olan ve merkezi Paris'te bulunan Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Tüzüğünün ilgili hükümlerine uygun olarak ICOMOS Türkiye Milli Komitesi kurulmuştur.

    Madde 2 - Bu komitenin unvanı Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesidir.

    Madde 3 - (Değişik madde: 30/07/1992 - 92/3368 K.)

    Milli Komitenin çalışma yeri, Ankara'da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüdür.

    BÖLÜM II : TANIMLAR:

    Madde 4 - a) Arkeolojik,tarihi, estetik veya etnoğrafik önemiyle tanınan her taşınmaz mal anıt sayılır. Aslen veya tahsisen bu taşınmaz maldaki anıtlar içinde korunan taşınır eşya, anıtın tamamlayıcı unsurlarıdır.

    b) Doğanın, insanın veya her ikisinin eseri olan ve korunmalarında kamu yararı bulunan bir şehir çevresi, bir kır manzarası Sit sayılır.

    Madde 5 - Müze veya depo olarak kullanılan anıtlar içindeki arkeolojik ve etnoğrafik koleksiyonlar ile açık hava müzeleri ICOMOS tanımı içerisine girmez.

    BÖLÜM III : ICOMOS'UN AMAÇLARI VE ÇALIŞMA YOLLARI:

    Madde 6 -
Amaçlar:

    a) Türkiye'deki anıtların ve sitlerin incelenmesini özendirmek korunmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak,

    b) Türkiye'deki anıtlara ve sitlere ve genel olarak kültür miraslarına karşı diğer memleketlerdeki makamların ve halkın ilgisini çekmek ve bu ilgiyi artırmak,

    c) Toplum hizmetine, bilgilerin yayılmasına ve Milletlerarası karşılıklı ilişkilerin gelişmesine yararlı olmak,

    Madde 7 - Milli Komite 6 ncı maddedeki amaçları gerçekleştirmek için:

    a) Anıtların ve Sitlerin incelenmesinde, korunmasında, restorasyonunda ve değerlendirilmesinde uygulanacak Milletlerarası önerilerin hazırlanmasına ve kabul edilmesine çalışır.

    b) Anıtlar ve Sitler ile ilgili dökümantasyon merkezleri kurulması ve geliştirilmesi için milli ve milletlerarası düzeyde işbirliği yapar ve bu belgeleri ICOMOS üyelerinin ve ilgili uzman ve kuruluşların yararına sunar.

    c) Anıtlar ve Sitler ile ilgili liste, envanter, plan, topoğrafik harita, fotoğraf ve fotogronometri arşivlerinin hazırlanmasından milli ve milletlerarası işbirliği yapar.

    d) Anıtların ve Sitlerin korunması, restorasyonu ve değerlendirilmesi için en yeni teknik bilgileri inceler ve yayar.

    e) Yukarda açıklanan amaçları gerçekleştirmek için sürekli veya geçici araştırma komisyonları ve uzman komiteleri kurar, bünyesi içinde ve dışında kurulmuş ve kurulacak olanlarla işbirliği yapar.

    f) UNESCO'ya bağlı merkezi Roma'daki Kültür Eserlerinin korunması ve Restorasyonu Etüd Merkezi ile, ICOM ile ve milli ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapar ve devam ettirir.

    g) Anıtlar ve Sitlerle ilgili yayınlar yapar ve bu gibi yayınlara yardım eder ve korur.

    h) Bu alanda eleman yetiştirmek üzere çalışma yapar, teknik malzeme bakımından yardımcı olur.

    BÖLÜM IV : ÜYELERİ:

    Madde 8 - (Değişik madde: 30/07/1992 - 92/3368 K.)

    ICOMOS'un üç çeşit üyesi vardır.

    a) Faal Üyeler:

    Memleketimizde çalışma alanları, anıtlar, sitler, güzel sanatlar veya eski eserler olan kamu kurum ve kuruluşlarının ilmi, teknik ve idari personeli ile anıtların ve sitlerin korunması ve restorasyonu ile ilgili mimari, şehircilik, sanat tarihi, arkeoloji ve etnoloji uzmanları arasında faal olarak çalışanlar, iki faal üyenin teklifi ve Milli Komitenin onayı ile faal üye olabilirler.

    Faal üyelerin üyeliklerinin devam edebilmesi için, ICOMOS Türkiye Milli Komitesine belirli bir aidat ödemeleri şarttır. Genel Kurulda oy verme hakları vardır. Bunlar, bir faal üye tarafından temsil edilebilir.

    b) Asosiye Üyeler:

    ICOMOS'un amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerin bünyesindeki yetenekli şahıslar ile para veya eşya yardımında bulunanlar iki faal üyenin teklifi ve icra komitesinin onayı ile asosiye üye olabilirler.

    Bu üyelerin üyeliklerinin devam edebilmesi için ICOMOS Türkiye Milli Komitesine belirli bir aidat ödemeleri şarttır. Bunlar, oy kullanma hakkı olmadan Genel Kurul toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler.

    c) Şeref Üyeleri :

    ICOMOS'un amacının gerçekleştirilmesi için olağanüstü hizmetleri dokunanlar İcra Komitesinin teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile Şeref Üyesi olabilirler. Şeref üyeleri aidat ödemezler. Bunlar, asosiye üyeler ile aynı haklara sahiptirler.

    Madde 9 - (Değişik madde: 30/07/1992 - 92/3368 K.)

    8 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde gösterilen üyelerin; emeklilik veya istifa sebebiyle görevlerinden ayrılmalarıyla, üyelikleri ile varsa, ICOMOS Türkiye Milli Komitesindeki görevleri kendiliğinden düşer.

    Faal üyelerin görev değişikliği sebebiyle üyelikleri düşmez.

    Üç ay önce bilgi veren ve takvim yılı sonunda yazılı olarak görevlerinden çekilenler ile aidat ödemeyenlerin üyelikleri son bulur.

    BÖLÜM V : ICOMOS TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ:

    Madde 10 - ( Değişik madde: 30/07/1992 - 92/3368 K.)

    ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, faal üyeler arasından seçilen on beş kişiden meydana gelir.

    Madde 11 - ICOMOS Türkiye Milli Komitesi 3 yıl süreyle seçilir.

    Madde 12 - ICOMOS Türkiye Milli Komitesi seçiminin, merkez Genel Kurul toplantısından 6 ay önce yapılması şarttır.

    Madde 13 - (Değişik madde: 30/07/1992 - 92/3368 K.)

    ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, kendi aralarında bir başkan ve İcra Komitesinin altı üyesini seçer.

    Madde 14 - (Değişik madde: 30/07/1992 - 92/3368 K.)

    ICOMOS Türkiye Milli Komitesinin başkanı aynı zamanda İcra Komitesinin de başkanıdır.

    Madde 15 - (Değişik madde: 30/07/1992 - 92/3368 K.)

    İcra Komitesi, kendi aralarında gizli oyla bir başkan vekili, bir muhasip ve bir sekreter seçer. Sekreter, Milli Komite ve İcra Komitesinin işlerini yürüten bir büronun yöneticisidir.

    Madde 16 - ICOMOS Türkiye Milli Komitesinin görevleri:

    a) Yönetmelikle belirtilen amaç ve çalışma yollarını gerçekleştirmeye çalışır.

    b) Milli Komite, İcra Komitesinin karar ve çağrısı üzerine toplanır ve toplantılarını olanakları ölçüsünde yurdun çeşitli yerlerinde yapar.

    c) Yılda en az bir defa toplanır. İcra Komitesinin çağrısı veya Milli Komite üyelerinin en az üçte ikisinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapılır.

    d) ICOMOS Türkiye Milli Komitesi toplantılarına İcra Komitesinin kararı ile dışardan eleman çağrılabilir.

    e) İcra Komitesinin kararı ile seminerler kurslar ve toplantılar tertip eder, bu konudaki seminer, kurs ve toplantılara gerekli yardımda bulunur.

    f) Bütçe ve hesapları kabul eder ve çalışma projesini hazırlar.

    Madde 17 - (Değişik madde: 30/07/1992 - 92/3368 K.)

    ICOMOS Türkiye Milli Komitesinin karar alabilmesi için:

    a) Milli Komite üyelerinden üçte ikisinin toplantıya katılımı şarttır.

    b) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

    Madde 18 - İcra Komitesinin görevleri:

    a) ICOMOS Türkiye Milli Komitesinden aldığı yetkiye dayanarak ICOMOS ile ilgili işleri yürütmek.

    b) ICOMOS merkezince tertiplenecek Genel Kurul, kongre konferans ve seminerlere katılacak temsilcileri seçmek.

    c) ICOMOS Türkiye Milli Komitesince ve ICOMOS Merkez Komitesine, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi çalışmaları hakkında bilgi vermek.

    Madde 19 - a) İcra Komitesi iki ayda bir toplanır.

    b) İcra Komitesi üçte iki üyenin teklifi üzerine olağanüstü toplantı yapar.

    c) İcra Komitesi kararlarının geçerli olabilmesi için başkan veya vekilinden başka 3 icra komitesi üyesinin hazır bulunması şarttır.

    d) Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliğinde başkanın oyu iki oy sayılır.

    Madde 20 - (Değişik madde: 30/07/1992 - 92/3368 K.)
    Seçimler

    a) ICOMOS Türkiye Milli Komitesi seçimleri mektuplaşma yoluyla ve gizli oyla yapılır. En fazla oy alandan aşağıya doğru inilmek suretiyle 15 kişi tespit edilir. 15 inci olarak eşit oy alınması halinde seçim komitesince kura çekilir.

    b) İcra Komitesi seçimi gizli oyla yapılır.

    c) Seçim Komitesi yedi faal üyeden oluşur.

    d) Seçim sonuçları bir tutanakla tespit edilir ve Seçim Komitesi üyelerince imzalanarak dosyasında muhafaza edilir.

    e) Seçim sonuçları İcra Komitesince faal ve asosiye üyelere ve ayrıca Paris'teki ICOMOS Merkezine bildirilir.

    f) Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

    g) ICOMOS Türkiye Milli Komite üyelerinden sonra en çok oy alan üç kişi İcra Komitesi seçiminde de yedi kişiden sonra en çok oy alan iki kişi yedek üyeliklere seçilir. Oy eşitliğinde kura çekilir ve sonuç tutanaklara geçirilir.

    Madde 21 - Mali hükümler:

    A - Gelirler:

    a) İlgili Bakanlığın bütçesine konulacak olan ödeneklerden,

    b) Üyelerden toplanan aidatlardan,

    c) Çeşitli bağışlardan,

    d) Yayınlardan,

    e) Kurumlarca yapılacak yardımlardan, oluşur.

    B - Mali İşlemler:

    a) Paris'teki Milletlerarası ICOMOS Konseyine ödenecek aidatlar ilgili Bakanlığın bütçesine konacak ödenekten karşılanır.

    b) ICOMOS Türkiye Milli Komitesinin bütçesine dahil paralar;

    T.C. Merkez Bankası veya T.C. Ziraat Bankasında açılacak bir hesapta saklanır.

    c) (Değişik alt bent: 11/04/1985 - 85/9377 K.) Para çekme işlemi başkan,başkan vekili, sekreter ve muhasipten en az ikisinin imzasıyla yapılır.

    d) (Değişik alt bent: 11/04/1985 - 85/9377 K.) Gelir - gider sekreterin kontrolunda usulüne uygun olarak muhasip tarafından deftere işlenir.

    e) Türkiye Milli Komitesi üyeleri gelir - gider hesaplarını ve kararlarını incelemeye yetkilidir.

    f) (Değişik alt bent: 11/04/1985 - 85/9377 K.) Her seçim sonunda hesaplar, muhasip ve İcra Komitesinden seçilecek en az iki kişi tarafından bir komisyon önünde bir önceki İcra Komitesinden yeni İcra Komitesine devredilir. Sonuç bir tutanakla tesbit edilerek ilk Milli Komite toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

    g) Devir tutanağı düzenlendikten sonra yeni İcra Komitesi harcama yapabilir.

    Madde 22 - Cezai hükümler:

    a) Aidat ödemeyen üyelerin üyelikleri kalkar.

    b) ICOMOS Türkiye Milli Komitesine veya İcra Komitesine seçilip de en az iki defa toplantıya özürsüz olarak katılmayanların üyelikleri kalkar ve yerlerine en fazla oy alan yedek üyeler sıra ile geçer.

    c) ICOMOS amacına aykırı hareket edenler veya örnek kişi olmak niteliğini yitirenler ICOMOS Türkiye Milli Komitesinin kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

    Madde 23 - Fesih:

    a) Milletlerarası ICOMOS Konseyinin kendi kendini feshetmesi halinde ICOMOS Türkiye Milli Komitesi de feshedilmiş sayılır.

    b) (Değişik bent: 30/07/1992 - 92/3368 K.) Fesih halinde İcra Komitesi ve UNESCO Türkiye Milli Komitesinin müşterek kararıyla, bütün mal ve para varlığı UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna veya ICOM Türkiye Milli Komitesine veya Maliye ve Gümrük Bakanlığının kabul edeceği bir kuruma devredilir.

    Madde 24 - ICOMOS Türkiye Milli Komitesi kurucu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

    Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

    Madde 26 - (Değişik madde: 30/07/1992 - 92/3368 K.)

    Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

    YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    30/07/1992 tarihli ve 92/3368 sayılı Yönetmeliğin geçici 1.maddesi:

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut ICOMOS Türkiye Milli Komitesi ve bütün üyelerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. ICOMOS Türkiye Milli Komitesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden kurulur.

    ICOMOS Türkiye Milli Komitesinin mal ve para varlığı ile bütün evrakları halen görevde olan İcra Komitesinden iki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden üç kişinin katılmasıyla kurulan beş kişilik bir komisyonca teslim alındıktan sonra, bu Yönetmelik hükümlerine göre teşekkül ettirilecek yeni İcra Komitesine teslim edilmek üzere, tutanakla geçici olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne devredilir.

    30/07/1992 tarihli ve 92/3368 sayılı Yönetmeliğin geçici 2. maddesi

    Geçici Madde 2 - Yönetmelik hükümlerine göre üye olabilecek nitelikte, Bakan tarafından seçilecek yedi kişi kurucu üyeler olarak Geçici İcra Komitesini meydana getirir.

    Geçici İcra Komitesi, Yönetmeliğin 18 inci maddesi ile verilen görevlerin yanında ayrıca üye kayıtlarını gerçekleştirir. Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde de Genel Kurulu toplayarak,

    yönetimi; seçilecek yeni İcra Komitesine devreder.

Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar Forumumuzda. Konu açamaz, Eklenti indiremez. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üye olabilirsiniz..

 

* Bizi Takip Edin

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal